00257-2020-0004 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград” в пет обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и млечна кухня на територията на община Ботевград” Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска ясла „Здравец” в гр. Ботевград” Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -2броя, в гр. Ботевград” Обособена позиция № 4: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов” в гр. Ботевград” Обособена позиция № 5: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено „Социален патронаж” към „Дом за стари хора д-р Адриян Атанасов” , гр. Ботевград”

11 Юни 2020г.

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл. 32, ал.1 , т. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
16 Юни 2020г.
Обявление
Обявление за поръчка
15 Юни 2020г.
Обявление за възложена поръчка
22 Февруари 2022г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП3
07 Април 2023г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП4
11 Април 2023г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП5
11 Април 2023г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП2
11 Април 2023г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП1
11 Април 2023г.
Решение
Решение за откриване на процедура
15 Юни 2020г.
Решение за избор на изпълнител
28 Септември 2020г.
Договори
Проект на договор за обособена позиция 1 и 2
16 Юни 2020г.
Проект на договор за обособена позиция 3
16 Юни 2020г.
Проект на договор за обособена позиция 4 и 5
16 Юни 2020г.
Договор за ОП 1
22 Февруари 2022г.
Договор за ОП 2
22 Февруари 2022г.
Договор за ОП 3
22 Февруари 2022г.
Договор за ОП 4
22 Февруари 2022г.
Договор за ОП 5
22 Февруари 2022г.
Протоколи
Протокол 1
28 Септември 2020г.
Протокол 2
28 Септември 2020г.
Протокол 3
28 Септември 2020г.
Доклад
28 Септември 2020г.
Файлове за преглед
Методика за оценка на офертите
16 Юни 2020г.
Образци
16 Юни 2020г.
Техническа спецификация
16 Юни 2020г.
Количествено-стойностна сметка за обособена позиция 1
16 Юни 2020г.
Количествено-стойностна сметка за обособена позиция 2
16 Юни 2020г.
Количествено-стойностна сметка за обособена позиция 3
16 Юни 2020г.
Количествено-стойностна сметка за обособена позиция 4
16 Юни 2020г.
Количествено-стойностна сметка за обособена позиция 5
16 Юни 2020г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения
11 Септември 2020г.
Назад