00257-2020-0004 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград” в пет обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и млечна кухня на територията на община Ботевград” Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска ясла „Здравец” в гр. Ботевград” Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -2броя, в гр. Ботевград” Обособена позиция № 4: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов” в гр. Ботевград” Обособена позиция № 5: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено „Социален патронаж” към „Дом за стари хора д-р Адриян Атанасов” , гр. Ботевград”

11 Юни 2020

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл. 32, ал.1 , т. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
16 Юни 2020
Обявление
Обявление за поръчка
15 Юни 2020
Обявление за възложена поръчка
22 Февруари 2022
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП3
07 Април 2023
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП4
11 Април 2023
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП5
11 Април 2023
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП2
11 Април 2023
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП1
11 Април 2023
Решение
Решение за откриване на процедура
15 Юни 2020
Решение за избор на изпълнител
28 Септември 2020
Договори
Проект на договор за обособена позиция 1 и 2
16 Юни 2020
Проект на договор за обособена позиция 3
16 Юни 2020
Проект на договор за обособена позиция 4 и 5
16 Юни 2020
Договор за ОП 1
22 Февруари 2022
Договор за ОП 2
22 Февруари 2022
Договор за ОП 3
22 Февруари 2022
Договор за ОП 4
22 Февруари 2022
Договор за ОП 5
22 Февруари 2022
Протоколи
Протокол 1
28 Септември 2020
Протокол 2
28 Септември 2020
Протокол 3
28 Септември 2020
Доклад
28 Септември 2020
Файлове за преглед
Методика за оценка на офертите
16 Юни 2020
Образци
16 Юни 2020
Техническа спецификация
16 Юни 2020
Количествено-стойностна сметка за обособена позиция 1
16 Юни 2020
Количествено-стойностна сметка за обособена позиция 2
16 Юни 2020
Количествено-стойностна сметка за обособена позиция 3
16 Юни 2020
Количествено-стойностна сметка за обособена позиция 4
16 Юни 2020
Количествено-стойностна сметка за обособена позиция 5
16 Юни 2020
Съобщение за отваряне на ценови предложения
11 Септември 2020
Назад