00257-2020-0005 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени маршрутни разписания в три обособени позиции: Обособена позиция №1: Автобусни линии: Вътрешноградска линия (МР), Ботевград-Правец (МР); Ботевград – Трудовец (МР) и София – Ботевград (МР 23107); Обособена позиция №2: Автобусни линии: Ботевград – Врачеш (МР); Ботевград – Новачене (МР); Ботевград – Гурково (МР); Ботевград - Боженица (МР); Ботевград – Липница, Елов дол (МР); София – Ботевград (МР 23101; 23102; 23109; 23111; 23113) и Обособена позиция №3: Автобусни линии: Ботевград – Зелин (МР); Ботевград – Литаково (МР); Ботевград – Краево, Рашково (МР); София – Ботевград (МР 23103; 23105; 23108; 23112)

12 Юни 2020г.

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл. 32, ал.1 , т. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

 

Документация
Документация
17 Юни 2020г.
Обявление
Обявление за поръчка
15 Юни 2020г.
Обявление за възложена поръчка
12 Октомври 2020г.
Обявление за изменение на поръчка - ОП 3
13 Юни 2022г.
Обявление за изменение на поръчка - ОП 1
13 Юни 2022г.
Обявление за изменение на поръчка - ОП 2
13 Юни 2022г.
Решение
Решение за откриване на процедура
15 Юни 2020г.
Решение за избор на изпълнител
05 Август 2020г.
Договори
Проект на договор
17 Юни 2020г.
Договор за обособена позиция 1
07 Октомври 2020г.
Договор за обособена позиция 2
07 Октомври 2020г.
Договор за обособена позиция 3
07 Октомври 2020г.
Допълнително споразумение №1 за обособена позиция 2
16 Май 2022г.
Допълнително споразумение №1 за обособена позиция 1
16 Май 2022г.
Допълнително споразумение №1 за обособена позиция 3
16 Май 2022г.
Протоколи
Протокол 1
05 Август 2020г.
Протокол 2
05 Август 2020г.
Протокол 3
05 Август 2020г.
Файлове за преглед
Методика за оценка
17 Юни 2020г.
Образци
17 Юни 2020г.
Техническа спецификация
17 Юни 2020г.
Маршрутни разписания
17 Юни 2020г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения
29 Юли 2020г.
Назад