00257-2020-0005 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени маршрутни разписания в три обособени позиции: Обособена позиция №1: Автобусни линии: Вътрешноградска линия (МР), Ботевград-Правец (МР); Ботевград – Трудовец (МР) и София – Ботевград (МР 23107); Обособена позиция №2: Автобусни линии: Ботевград – Врачеш (МР); Ботевград – Новачене (МР); Ботевград – Гурково (МР); Ботевград - Боженица (МР); Ботевград – Липница, Елов дол (МР); София – Ботевград (МР 23101; 23102; 23109; 23111; 23113) и Обособена позиция №3: Автобусни линии: Ботевград – Зелин (МР); Ботевград – Литаково (МР); Ботевград – Краево, Рашково (МР); София – Ботевград (МР 23103; 23105; 23108; 23112)

12 Юни 2020

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл. 32, ал.1 , т. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

 

Документация
Документация
17 Юни 2020
Обявление
Обявление за поръчка
15 Юни 2020
Обявление за възложена поръчка
12 Октомври 2020
Обявление за изменение на поръчка - ОП 3
13 Юни 2022
Обявление за изменение на поръчка - ОП 1
13 Юни 2022
Обявление за изменение на поръчка - ОП 2
13 Юни 2022
Решение
Решение за откриване на процедура
15 Юни 2020
Решение за избор на изпълнител
05 Август 2020
Договори
Проект на договор
17 Юни 2020
Договор за обособена позиция 1
07 Октомври 2020
Договор за обособена позиция 2
07 Октомври 2020
Договор за обособена позиция 3
07 Октомври 2020
Допълнително споразумение №1 за обособена позиция 2
16 Май 2022
Допълнително споразумение №1 за обособена позиция 1
16 Май 2022
Допълнително споразумение №1 за обособена позиция 3
16 Май 2022
Протоколи
Протокол 1
05 Август 2020
Протокол 2
05 Август 2020
Протокол 3
05 Август 2020
Файлове за преглед
Методика за оценка
17 Юни 2020
Образци
17 Юни 2020
Техническа спецификация
17 Юни 2020
Маршрутни разписания
17 Юни 2020
Съобщение за отваряне на ценови предложения
29 Юли 2020
Назад