00257-2020-0006 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ с четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с.Литаково“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Врачеш“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Елов дол“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Скравена“

12 Юни 2020
Документация
Документация
12 Юни 2020
Обявление
Обявление за поръчка
12 Юни 2020
Обявление за възложена поръчка
25 Септември 2020
Обявление за приключване на договор ОП 1
20 Октомври 2022
Обявление за приключване на договор ОП 2
20 Октомври 2022
Обявление за приключване на договор ОП 3
20 Октомври 2022
Обявление за приключване на договор ОП 4
20 Октомври 2022
Решение
Решение за откриване на процедура
12 Юни 2020
Решение за избор на изпълнител
11 Август 2020
Технически проекти
Работен проект за обособена позиция 1
12 Юни 2020
Работен проект за обособена позиция 2
12 Юни 2020
Работен проект за обособена позиция 3
12 Юни 2020
Работен проект за обособена позиция 4
12 Юни 2020
Договори
Проект на договор
12 Юни 2020
Договор за обособена позиция 1
24 Септември 2020
Договор за обособена позиция 2
24 Септември 2020
Договор за обособена позиция 3
24 Септември 2020
Договор за обособена позиция 4
24 Септември 2020
Протоколи
Протокол 2
23 Юли 2020
Протокол 1
11 Август 2020
Протокол 3
11 Август 2020
Протокол 4
11 Август 2020
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП
11 Август 2020
Файлове за преглед
Методика за оценка
12 Юни 2020
Образци
12 Юни 2020
Количествено-стойностна сметка
12 Юни 2020
Технически спецификации
12 Юни 2020
Съобщение за отваряне на ценови предложения
30 Юли 2020
Назад