Доставка на горива за МПС за нуждите на Община Ботевград

15 Август 2014г.
СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на процедура за провеждане на обществена поръчка чрез публична покана

На основание чл. 39, ал.1, т.6 от Закон за обществените поръчки и във връзка с чл.9а, ал.5 от Правилника за прилагане за Закона за обществените поръчки ипредвид установени неточности след обявяване на публичната покана, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията при които е обявена, процедурата бе ПРЕКРАТЕНА с решение №РПП-3-11/15.08.2014г. на Възложителя, и оттеглена от портала на АОП.
Назад