Доставка на горива за МПС за нуждите на Община Ботевград

15 Август 2014
СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на процедура за провеждане на обществена поръчка чрез публична покана

На основание чл. 39, ал.1, т.6 от Закон за обществените поръчки и във връзка с чл.9а, ал.5 от Правилника за прилагане за Закона за обществените поръчки ипредвид установени неточности след обявяване на публичната покана, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията при които е обявена, процедурата бе ПРЕКРАТЕНА с решение №РПП-3-11/15.08.2014г. на Възложителя, и оттеглена от портала на АОП.
Назад