Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, изготвяне на технически паспорт и извършване на обследване за енергийна ефективност

12 Юни 2015г.
Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:"Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и извършване на обследване за енергийна ефективност в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, по отношение на 11 (единадесет) одобрени многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград, община Ботевград” 00257-2015-0003
Протокол №3
25 Септември 2015г.
Документация
Документация
12 Юни 2015г.
Образци
12 Юни 2015г.
Техническа спецификация
12 Юни 2015г.
Списък приложение 1 към Техническа спецификация
12 Юни 2015г.
Регистрационни карти на сдруженията
12 Юни 2015г.
Обявление
Обявление
12 Юни 2015г.
Обявление изпълнен д-р Мултиплекс обследване
05 Януари 2017г.
Решение
Решение за публикуване
12 Юни 2015г.
Решение за избор на изпълнител
25 Септември 2015г.
Отговори на въпроси
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ.29, АЛ.2 ОТ ЗОП
22 Юни 2015г.
РАЗЯСНЕНИЯ №2 ПО ЧЛ.29, АЛ.2 ОТ ЗОП
26 Юни 2015г.
РАЗЯСНЕНИЯ №3 ПО ЧЛ.29, АЛ.2 ОТ ЗОП
29 Юни 2015г.
РАЗЯСНЕНИЯ №4 ПО ЧЛ.29, АЛ.2 ОТ ЗОП
02 Юли 2015г.
РАЗЯСНЕНИЯ №5 ПО ЧЛ.29, АЛ.2 ОТ ЗОП
14 Юли 2015г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЯТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ
26 Октомври 2015г.
Технически проекти
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
26 Октомври 2015г.
Договори
Проекто договор
12 Юни 2015г.
Договор за изпълнение
26 Октомври 2015г.
Протоколи
Протокол №2
19 Август 2015г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
25 Септември 2015г.
Протокол №1
25 Септември 2015г.
Протокол №4
25 Септември 2015г.
Протокол №5
25 Септември 2015г.
Файлове за преглед
Справка освободена гаранция
17 Септември 2016г.
Назад