Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, изготвяне на технически паспорт и извършване на обследване за енергийна ефективност

12 Юни 2015
Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:"Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и извършване на обследване за енергийна ефективност в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, по отношение на 11 (единадесет) одобрени многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград, община Ботевград” 00257-2015-0003
Протокол №3
25 Септември 2015
Документация
Документация
12 Юни 2015
Образци
12 Юни 2015
Техническа спецификация
12 Юни 2015
Списък приложение 1 към Техническа спецификация
12 Юни 2015
Регистрационни карти на сдруженията
12 Юни 2015
Обявление
Обявление
12 Юни 2015
Обявление изпълнен д-р Мултиплекс обследване
05 Януари 2017
Решение
Решение за публикуване
12 Юни 2015
Решение за избор на изпълнител
25 Септември 2015
Отговори на въпроси
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ.29, АЛ.2 ОТ ЗОП
22 Юни 2015
РАЗЯСНЕНИЯ №2 ПО ЧЛ.29, АЛ.2 ОТ ЗОП
26 Юни 2015
РАЗЯСНЕНИЯ №3 ПО ЧЛ.29, АЛ.2 ОТ ЗОП
29 Юни 2015
РАЗЯСНЕНИЯ №4 ПО ЧЛ.29, АЛ.2 ОТ ЗОП
02 Юли 2015
РАЗЯСНЕНИЯ №5 ПО ЧЛ.29, АЛ.2 ОТ ЗОП
14 Юли 2015
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЯТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ
26 Октомври 2015
Технически проекти
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
26 Октомври 2015
Договори
Проекто договор
12 Юни 2015
Договор за изпълнение
26 Октомври 2015
Протоколи
Протокол №2
19 Август 2015
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
25 Септември 2015
Протокол №1
25 Септември 2015
Протокол №4
25 Септември 2015
Протокол №5
25 Септември 2015
Файлове за преглед
Справка освободена гаранция
17 Септември 2016
Назад