Обществена поръчка с предмент: "Доставка на транспортна и комунална техника за нуждите на община Ботевград."

14 Април 2016
Протокол 1
20 Юни 2016
Документация
Документация
14 Април 2016
Справка за възстановени гаранции за участие
05 Юли 2016
Обявление
Обявление
14 Април 2016
Решение
Решение
14 Април 2016
Решение
25 Май 2016
Решение за прекратяване на обособена позиция 1 и и обособена позиция 2.
14 Юни 2016
Решение за прекратяване на обособена позиция 3, 4 и 5.
20 Юни 2016
Договори
ПРОЕКТО ДОГОВОР
14 Април 2016
Файлове за преглед
Образци
14 Април 2016
Информация за хода на процедурата при производство по обжалване
09 Май 2016
Назад