Обществена поръчка с предмент: "Доставка на транспортна и комунална техника за нуждите на община Ботевград."

14 Април 2016г.
Протокол 1
20 Юни 2016г.
Документация
Документация
14 Април 2016г.
Справка за възстановени гаранции за участие
05 Юли 2016г.
Обявление
Обявление
14 Април 2016г.
Решение
Решение
14 Април 2016г.
Решение
25 Май 2016г.
Решение за прекратяване на обособена позиция 1 и и обособена позиция 2.
14 Юни 2016г.
Решение за прекратяване на обособена позиция 3, 4 и 5.
20 Юни 2016г.
Договори
ПРОЕКТО ДОГОВОР
14 Април 2016г.
Файлове за преглед
Образци
14 Април 2016г.
Информация за хода на процедурата при производство по обжалване
09 Май 2016г.
Назад