Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград – етап 1“, който се финансира по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

07 Февруари 2023г.

Във връзка с подготовка на предложение за изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград – етап 1“, който се финансира по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля да представите до 12:00 ч. на 14.02.2023 г., в ЦИОГ, партерен етаж, с адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение” №13 или на e-mail: op@botevgrad.org;  obshtina@botevgrad.org индикативни оферти относно: строително-монтажни дейности за обекти посочени в приложените прикачени файлове. 

 

Покана за пазарни консултации
07 Февруари 2023г.
Приложение 1 - Техническа спецификация
07 Февруари 2023г.
Приложение 2 - Бланка за представяне на оферта
07 Февруари 2023г.
Технически паспорти
07 Февруари 2023г.
Обследване за ЕЕ
07 Февруари 2023г.
Назад