Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

30 Юни 2014

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет:Управление и отчитане на дейностите /финансово управление/ по проект „Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата Скравена,  Гурково, Радотина и Боженица“.

Съобщение


ОТНОСНО: Провеждане на публично заседание по отваряне на оферти в процедура по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Управление и отчитане на дейностите /финансово управление/ по проект „Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица“ финансиран по Договор за отпускане на финансова помощ №23/321/01443 от 12.12.2013г., между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от ПРСР 2007 - 2013г., подкрепена от ЕЗФРСР, във връзка с публикувана публична покана №ПП-9 от 30.06.2014г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 101 г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 21.08.2014 г. от 10:00 ч. в сградата на Общинска администрация на Община Ботевград, на адрес: гр. Ботевград, пл.”Освобождение” 13 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на получените оферти в горепосочената процедура.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

19.08.2014г.

Публична покана
Публична покана
30 Юни 2014
Документация
Образци
30 Юни 2014
Техническа спецификация
30 Юни 2014
Указания за участие
30 Юни 2014
Договори
Проекто договор
30 Юни 2014
Протоколи
Протокол № 1
19 Септември 2014
Назад