С-4/17.02.2020 г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ на жилищни сгради на територията на гр. Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“

17 Февруари 2020
Документация
Документация
17 Февруари 2020
Обява
Обява
17 Февруари 2020
Договори
Проект на договор
17 Февруари 2020
Договор
25 Март 2020
Протоколи
Протокол 1
17 Март 2020
Протокол 2
17 Март 2020
Файлове за преглед
Образци
17 Февруари 2020
Разяснение
20 Февруари 2020
Съобщение за удължаване на срок
27 Февруари 2020
Назад