Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността: „Стажант - одитор” в звено „Вътрешен одит" към Общинска администрация - Ботевград.

11 Декември 2017 Прочетена 936

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността: „Стажант - одитор” в звено „Вътрешен одит" към Общинска администрация - Ботевград.

 

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността : „Стажант - одитор”:

1.    Образование: Висше, с минимална образователно - квалификационна степен - „Бакалавър“, професионални направления: „Икономика”, „Право” или „Администрация и управление”;

2.    В рамките на две години от назначаването „стажант-одиторът“ трябва да положи успешно

изпита за вътрешен одитор в публичния сектор и да придобие сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите;

3.    Професионален опит: не се изисква;

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: да познават нормативната уредба, свързана с осъществяване на вътрешния одит и контролна дейност; много добро познаване на нормативните актове свързани с дейността на общинската администрация, да притежават професионална и аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип,  комуникативна компетентност и компютърна компетентност – MS Office;

 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка, УП-3.

5. Документи за придобита квалификация.

 

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

Срок за подаване на документите  11.12.2017г. до 31.12.2017г.

Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград            

 


Назад

Последни обяви

Prev Next