Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

24 Август 2017

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 93/ 27.04.2017 г. на Общински съвет – Ботевград, община Ботевград,

ОБЯВЯВА:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот XVIII /осемнадесет/ - за обществено обслужваща дейност с урегулирана   площ   от        594 /петстотин деветдесет и четири/ кв.м,     находящ се в кв.96 /деветдесет и шест/ по   плана   на   с. Врачеш,    с   изградена в него временна едноетажна лека постройка със ЗП от 298 кв.м. , при начална тръжна пазарна цена 11 500.00 /единадесет хиляди и петстотин / лева, без ДДС.

Тръжна документация се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 50.00 /петдесет / лв., без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 1 150.00 /хиляда сто и  петдесет/лева по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие в търга деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

 Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

 - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидатът не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

 - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

 - квитанция за внесен депозит;

 - квитанция за закупена тръжна документация;

 - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез

пълномощник;

 - документ за самоличност / ксерокопие/.

 - Оферта/предложение за цена/ запечатана в отделен плик.

 Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 07.09.2017г. от 10.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   14.09.2017 г. и 21.09.2017 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия  .

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

Назад