О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

06 Февруари 2023г. Прочетена 499

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Временна комисия създадена с Решение №120/26.05.2022 г. и изм. с Решение №140/30.06.2022 г. на Общински съвет – Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 20.02.2023 г. (понеделник) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград (наричана по-долу за краткост Наредба/та).

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград -  https://botevgrad.bg

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 06.02.2023 г. (понеделник).

 

МОТИВИ:

1.Причини, които налагат приемането. 

Съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет приема наредби, с които урежда въпроси от местно значение. В резултат на извършен задълбочен преглед и анализ на действащата нормативна уредба, е необходимо от фактическа и правна страна да се приеме  Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград. Предлаганият проект на наредба определя условията за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Ботеввград. С приемането на Закона за физическото възпитание и спорт, в сила от 19.01.2019 г. и по конкретно чл. 133, ал. 4, възниква необходимост от приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград..

 

При изработването на проекта на Наредба са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

 

2.Цели, които се поставят. 

2.1.прецизиране на критериите при оценка на постиженията на спортните клубове;

2.2.постигане на законосъобразност, обективност, публичност и прозрачност при финансирането на спортните клубове на територията на община Ботевград, чрез създаване на ясни условия за финансовото им подпомагане.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

 

Общата сума на средствата за финансово подпомагане на спортните клубове се определя съобразно възможностите на бюджета на Общината и се приема с решение на Общинския съвет за бюджета на текущата година на Община Ботевград.

За административното прилагане на Наредбата не са необходими финансови средства.

 

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 

4.1.При постигане на целите по т. 2 очакваните резултати са следните:

•прецизиране и подобряване на процедурата за финансово подпомагане за спортни      клубове;

•ясни и точни критерии за оценяване на постигнатите спортни резултати;

•равнопоставеност между индивидуалните и колективни спортове;

•гарантиране на законосъобразно и целесъобразно разходване на публични  средства.

 

4.2.Приемането на Наредбата ще допринесе за подобряване работата на спортните клубове, тяхното навременно финансиране, отчитане и планиране на средства за реализиране на спортния им календар. Това от своя страна ще допринесе за постигане на по-добри спортно-технически резултати от състезателите и отборите и активно развитие на детско-юношеския спорт.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

6.Причини, които налагат срокът за предложения и становища (чл. 26, ал. 4 от ЗНА) за Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград да бъде 14-дневен:

 

Към настоящия момент обществените отношения свързани с условията и редът на финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта не са регламентирани и регулирани, каквото изискване се поставя в чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта.

 

Спортните клубове се финансират със средства от бюджета на Община Ботевград и същите следва да бъдат прогнозирани и заложени при изготвянето му. Бюджетът на Община Ботевград за 2023 г. все още не приет. При отлагане приемането на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград за следваща сесия  на Общински съвет е много вероятно необходимите средства да не могат да бъдат прогнозирани и заложени в бюджета съобразно предвидените с нормативния акт критерии, което ще създаде много трудности и неясноти. Освен това евентуална забава при приемането на подзаконовия нормативен акт ще забави и финансовото подпомагане на спортните клубове през 2023 г.

 

Поради гореизложените причини срокът за предложения и становища е 14 дни, с което се дава възможност проектът на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград да бъде приет на редовно заседание на Общински съвет – Ботевград през месец февруари 2023 г.

 

Проектът на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград е качен като приложение в настоящото обявление (с оглед големия му обем).

 

 

адв. Георги Донков - общински съветник ………(п)*…………

 

Цветан Цолов - общински съветник ………(п)*…………

 

Любчо Василев - общински съветник ………(п)*…………

 

Иван Николов - общински съветник ………(п)*…………

 

Йонко Ненчев - общински съветник ………(п)*…………

 

Николина Цолова - общински съветник ………(п)*…………

 

Ангел Ангелов - общински съветник ………(п)*…………

 

Петър Петров - общински съветник ………(п)*…………

 

Кирил Руневски - общински съветник ………(п)*…………

 

 

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС

 

 

 

 

 

Списък от файлове
Проект на Наредба
Обявление
Доклад

Назад

Последни обяви

Prev Next