О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

15 Януари 2021г. Прочетена 590

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 15.02.2021 г. (понеделник) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград (наричана по-долу за краткост „Наредбата“).

 

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград -  https://botevgrad.bg

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

 

 

Настоящата обява е публикувана на 15.01.2021 г. (петък).

 

 

 

МОТИВИ:

 

 

 

1. Причини, които налагат приемането. 

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград е приета с Решение №23/27.03.2003г. на Общински съвет - Ботевград, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Основните причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград са следните:

 

 

 

1.1. Настъпването на множество обществено-икономически и социални промени. С оглед на това, предвид необходимостта от увеличаване на местните такси и цени на услуги, отмяната, респ. създаването, на услуги, както и привеждането на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград в унисон с действащото българско законодателство и актуалната обществено-икономическа обстановка, се обуславя необходимостта от приемането на изменения и допълнения относно видовете предлагани услуги и техните такси и цени. При определянето на размера на таксите и цените на услугите са взети предвид видът и обемът на извършените дейности, времето, необходимо за това и досегашната практика. Прилаган е диференциран подход спрямо различните видове услуги, тяхното потребление и формирането на съответните приходи в общинския бюджет. Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от Общината. Те включват и съответен дял от:

 

a) преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

 

б) материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали, доставки и други.

 

в) разходи за управление и контрол.

 

1.2. Хармонизиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград с нормативните актове от по-висока степен и по-конкретно с измененията на чл. 12, ал. 2, ал. 5 и 6 във вр. с чл. 100 и чл. 112в от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

 

а) Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;

 

б) За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превозна пътници за всяко конкретно превозно средство;

 

в) За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;

 

г) За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация;

 

 

 

1.3. Актуализацията на някои такси и цени на услуги (изброени по-долу) ще обезпечи разходите съобразно себестойността им, ще задоволи обществените потребности и ще подобри работата по прилагането на Наредбата:

 

 

 

a) такси за технически услуги (посочени по-долу) се увеличават, респ. намаляват с оглед разходите по предоставянето им (работна заплата, разходи за ел. енергия, консумативи и др., разходи за заплащане на възнаграждения на външни експерти – ОЕСУТ) - (чл. 38 от Наредбата).

 

 

 

б)  цени на услуги, неуредени със закон, предоставяни от Община Ботевград на физически и юридически лица:

 

- Издаване на удостоверение за съответствието на животновъден обект с изискванията на Наредба за условията и реда за отглеждане на домашни животни на територията на община Ботевград;

 

- Такса разрешително за сеч.

 

 

 

1.4. Разширяване обхвата на предоставените услуги и подобряване на тяхното качество, както следва:

 

а) За издаване на разрешително за тежки и извънгабаритни товари;

 

б) Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници;

 

в) Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността на недвижим имот.

 

г) Кубиране, маркиране с транспортна марка на строителна дървесина и издаване на електронен превозен билет 

 

д) Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение;

 

е) Експертна оценка на дървесна и храстова растителност;

 

ж) Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед функционалното предназначение и правилната им експлоатация; 

 

з) Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения;

 

и) Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци; 

 

й) Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър;

 

к) Нови технически услуги с оглед предвиденото в Уникалния идентификатор съгласно Регистъра на услугите и такива непредвидени към настоящия момент.

 

 

 

1.5. В действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград следва да се извършат промени с цел съобразяване текстовете й с необходимостта и приложимостта на съответните услуги и такси.

 

 

 

2. Цели, които се поставят. 

 

2.1. Привеждане на Наредбата в съответствие с останалите нормативни актове и обществено-икономическите промени в страната.

 

 

 

2.2. Възстановяване на пълните разходи на Община Ботевград по предоставяните услуги.

 

 

 

2.3. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

 

 

 

2.4. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

 

 

 

2.5. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

 

 

 

2.6.  Определяне цени на новоразкрити услуги.

 

 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

 

 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

 

 

4.1. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

 

 

 

4.2. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

 

 

 

4.3. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

 

 

 

4.4. Промените ще повлияят положително върху стабилността на обществените отношения, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Ботевград.

 

 

 

4.5. Създване на условия за по-гъвкава ценова политика по отношение на определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Ботевград.

 

 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство, в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

 

 

 

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград

 

 

 

I. В разпоредбите на Глава Втора „Местни такси“, Раздел VI „Такси за технически услуги“, се правят следните изменения и допълнения:

 

 

 

1.Чл. 38 се изменя както следва:

 

„Чл. 38.  Размерът на таксите и срокът за изпълнение (административна услуга – такса – срок) за технически услуги се определя за всяка услуга, както следва:

 

1.Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план – 50.00 лв.  – 1 месец;

 

2. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти – 10 % от таксата за одобряване на инвестиционен проект по чл. 38, т. 64, но не по-малко от 50.00 лв. – 30 дни;

 

3. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа  – 20.00 лв.  – 7 дни;

 

4. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба  – 30.00 лв.  – 14 дни;

 

5. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии  – 30.00 лв.  – 14 дни;

 

6. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите – Таксата се определя по тарифа, приета с постановление № 383/29.12.2016 на Министерски съвет  – 14 дни;

 

7. Разрешаване изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – в обхват до два поземлени имота – 50.00 лв., от два до пет поземлени имота – 100.00 лв., над пет поземлени имота + 25.00 лв. за всеки следващ, но не повече от 300.00 лв. – 1 месец;

 

8. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии  – удостоверение - 30.00 лв., скица – 35.00 лв.  – 14 дни;

 

9.  Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините – Таксата се определя по тарифа, приета с постановление № 383/29.12.2016 на Министерски съвет  – 14 дни;

 

10. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост – 50.00 лв. (Отделно се начислява размерът на еднократното обезщетение  от комисия по чл. 210 от ЗУТ) – 14 дни;

 

11. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти – 50% от  таксата за одобрение по чл. 38, т. 64 за съответния обект – 14 дни;

 

12. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени – 50% от  таксата за одобрение по чл. 38, т. 64 за съответния обект – 14 дни;

 

13. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива – в обхват до два поземлени имота – 50.00 лв., от два до пет поземлени имота – 100.00 лв., над пет поземлени имота + 25.00 лв. за всеки следващ, но не повече от 300.00 лв. – 1 месец;

 

14. Издаване на скици за недвижими имоти – 15.00 лв. /за 1 бр. имот/ + 5.00 лв. на  всеки следващ имот /когато искането е за повече от един имот/  – 14 дни;

 

15. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението – съгласно чл. 38, т. 38 – 14 дни;

 

16. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти  – 50.00 лв. – 14 дни;

 

17. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж – съгласно чл. 38, т. 64 – 14 дни;

 

18. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове – в обхват до два поземлени имота – 50.00 лв., от два до пет поземлени имота – 100.00 лв., над пет поземлени имота + 25.00 лв. за всеки следващ, но не повече от 300.00 лв. – 1 месец;

 

19. Допускане на изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените отклонения – 50% от  таксата за одобрение по чл. 38, т. 64 за съответния обект – 14 дни;

 

20. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория – съгласно чл. 38, т. 67   – 7 дни;

 

21. Издаване на констативни протоколи и  удостоверение за степен на завършеност на строеж – 30.00 лв.  – 14 дни;

 

22. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти – 50.00 лв.  – 14 дни;

 

23. Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация – 50.00 лв.  – 14 дни;

 

24. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя: 

 

24.1. Новоизграждани подземни и надземни линейни проводи и съоръжения в обхвата на пътя - 1 000.00 лв./км.;

 

24.2. Новоизграждани отделно стоящи обекти и съоръжения в обхвата на пътя: 

 

24.2.1. До 5 (пет) кв. м. - 200.00 лв./бр.; 

 

24.2.2. Над 5 (пет) кв. м. - 250.00 лв./бр.; 

 

24.3. Пресичане на път с прокопаване - 300.00 лв./бр. ;

 

24.4. Пресичане на път с хоризонтален подземен сондаж - 50.00 лв./бр.; 

 

24.5. Пресичане на път от надземни проводи и съоръжения - 30.00 лв./бр.;

 

24.6. Реконструкция подземни или надземни линейни проводи и съоръжения в обхвата на пътя - 20.00 лв./бр.;

 

24.7. Срокът за изпълнение на услугите по чл. 38, т. 24.1. – 24.6. е 14 дни;

 

25. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти – 30.00 лв.  – 14 дни;

 

26. Издаване на удостоверение за идентичност – 30.00 лв.  – 14 дни;

 

27. Издаване на виза за проектиране: 

 

- в условията на чл. 140, ал. 1 от ЗУТ с извадка от действащ ПУП – 40.00 лв.;

 

- в условията на чл. 140, ал. 3 и 5 от ЗУТ – 70.00 лв.;

 

- в условията на чл. 140а от ЗУТ – 150.00 лв.;

 

- за изготвяне на схема за поставяне, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗУТ – 50.00 лв.

 

– 14 дни;

 

28. Издаване на удостоверение за търпимост – 100.00 лв.  – 14 дни;

 

29. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план – 30.00 лв.  – 14 дни;

 

30. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него:

 

30.1. Преместваем обект:

 

- до 10 кв.м. търговска площ - 50.00 лв.;

 

- от 10 до 20 кв.м. вкл. търговска площ - 100.00 лв.;

 

- от 20 до 40 кв.м. включително търговска площ - 150.00 лв.;

 

- над  40 кв.м търговска площ - 200.00 лв.;

 

30.2.  Обект (с изключение на бензиностанции и газстанции):

 

- до 50  кв.м. търговска площ - 250.00 лв.;

 

- от 50 до 200 кв.м. вкл.търговска - 500.00 лв.;

 

- над 200 кв.м. търговска площ - 1000.00 лв.;

 

30.3. Бензиностанции и газстанции:

 

- до 2 колонки вкл. – 1000.00 лв.;

 

- до 4 колонки вкл. – 1500.00 лв.;

 

- над 4 колонки – 2000.00 лв.;

 

30.4. Срокът за изпълнение на услугите по чл. 38, т. 30.1. – 24.3. е 14 дни;

 

31. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 40.00 лв.  – 3 дни;

 

32. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – 40.00 лв.  – 3 дни;

 

33. Справки (устни и писмени) от кадастъра – 20.00 лв.  – 14 дни;

 

34. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи – 10 % от таксата за одобряване на инвестиционен проект по чл. 38, т. 64, но не по-малко от 50.00 лв. – 30 дни;

 

35. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение – 50.00 лв. – 14 дни;

 

36. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя –  50.00 лв. + таксата за съответното прекъсване/ограничение: 

 

- При прекъсване или спиране на движението - 100.00 лв./час – 14 дни;

 

- При ограничение на движението и/или отклоняване по временни маршрути удължаващи пътя до 5.0 км - 50.00 лв./ден  – 14 дни;

 

37. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми – съгласно таксите по чл. 38, т. 49 -  6 дни;

 

38. Издаване на разрешение за строеж:

 

38.1. За строежи по чл. 38, т. 64 таксата е в размер на 10 %  от таксата за одобряване на инвестиционен проект не по-малко от 30 лв. – 7 дни;

 

38.2. За прогледни огради – 1 лв./линеен метър не по-малко от 50 лв.  – 7 дни;

 

39. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока – 50 % от таксата, съгласно чл. 38, т. 38 – 7 дни;

 

40. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти – 50.00 лв. – 14 дни;

 

41. Одобряване изменението на кадастрален план – в обхват до два поземлени имота – 50.00 лв., от два до пет поземлени имота – 100.00 лв., над пет поземлени имота + 25.00 лв. за всеки следващ, но не повече от 300.00 лв. – 14 дни;

 

42. Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици – 50.00 лв. – 14 дни;

 

43. Одобряване на подробен устройствен план – в обхват до два поземлени имота – 100.00 лв., от два до пет поземлени имота – 200.00 лв., над пет поземлени имота + 25.00 лв. за всеки следващ, но не повече от 400.00 лв. – 14 дни/1 месец;

 

44. Издаване на удостоверения за обстоятелства и факти по ТСУ – 30.00 лв. – 14 дни;

 

45. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план – без такса – 14 дни;

 

46. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони:

 

- до 2 кв.м. вкл. - 100.00 лв./кв.м.;

 

- от 3 до 5 кв.м. вкл – 125.00 лв./кв.м.;

 

- от 6 до 10 кв.м. вкл – 150.00 лв./кв.м.;

 

- от 11 до 20 кв.м. вкл - 175.00 лв./кв.м.;

 

- над 20 кв.м. – 200.00 лв./кв.м.;                                                          

 

– 14 дни;

 

47. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект – 100.00 лв. – 7 дни;

 

48. Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица – 50.00 лв. – 14 дни;

 

49. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях –

 

49.1 За всеки пресниман и заверен лист:

 

• формат А4:

 

– 2.00 лв. – черно-бяло копие;

 

– 3.50 лв. – цветно копие;

 

• формат А3: 

 

– 5.00 лв. – черно-бяло копие;

 

– 10.00 лв. – цветно копие;

 

• формати А2, А1 и А0:

 

– + 5.00 лв. /черно-бяло копие/ и + 10.00 лв. /цветно копие/ за всеки следващ по-голям формат/- А2, А1, А0;

 

49.2 За копие от действащ застроителен план – 10.00 лв. /таксата важи за копие формати А4 и А3, за всеки следващ по-голям формат таксата е съгласно чл. 38, т. 49.1., прил. 3/;

 

49.3 За копие от действащ регулационен план – 10.00 лв. /таксата важи за копие формати А4 и А3, за всеки следващ по-голям формат таксата е съгласно чл. 38, т. 49.1., прил. 3/;

 

49.4. За   предоставяне   на   геодезически   данни   от  трасировъчни  и реперни карнети – 20.00 лв. /за 1бр. имот/; 

 

49.5. За сканиране и предоставяне на оптичен носител /CD-R, DVD-R/ във формат .pdf, .jpeg или .tiff /без заверка на документа/ – 50 % от стойността на услугата по чл. 38, т. 49.1. – т. 49.4.;

 

49.6. Срокът за изпълнение на услугите по чл. 38, т. 49.1. – 49.5. е 14 дни;

 

50. Изменение на план на новообразувани имоти – в обхват до два поземлени имота – 50.00 лв., от два до пет поземлени имота – 100.00 лв., над пет поземлени имота + 25.00 лв. за всеки следващ, но не повече от 300.00 лв. – 30 дни;

 

51. Одобряване на план за управление на строителните отпадъци (ПУСО)/план за безопасност и здраве (ПБЗ) – 50.00 лв. – 14 дни;

 

52. Промяна на предназначението на сгради – съгласно чл. 38, т. 64 – 1 месец;

 

53. Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж –  100.00 лв. –  14 дни;

 

54. Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване –  30.00 лв. –  14 дни;

 

55. Издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност - 35.00 лв. + 5.00 лв. на всеки следващ имот /когато искането е за повече от един имот/ – 14 дни.

 

56. Издаване на копие-извадка от съвместени кадастрална карта и регулационен план – в обхват до 5 имота вкл. - 25.00 лв.,  в обхват от 6 до 10 имота вкл. - 40.00 лв.,  в обхват от 11 до 20 имота - 60.00 лв., в обхват над 20 имота - 60.00 лв. + 2.00 лв. на всеки следващ имот – 14 дни.

 

57. Извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти (ОСИП) по реда на чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) –  Съгласно чл. 38, т. 66 –  30 дни;

 

58. Заверяване на екзекутивна документация – 50.00 лв. –  14 дни;

 

59. Издаване на акт за узаконяване – стойността на разрешение за строеж, за съответния вид строеж  – 14 дни; 

 

60. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж – 10.00 лв. – 14 дни;

 

61. Презаверка на издадена комбинирана скица за пълна или частична идентичност, на   която   са   изтекли 6 месеца от издаването - 15.00 лв. – 6 дни;

 

62. Презаверка на скица за недвижим, на   която   са   изтекли 6 месеца от издаването - 10.00 лв. – 6 дни;

 

63. Преодобряване на вече одобрен на план за безопасност и здраве, загубил правно действие - 25.00 лв. – 6 дни;

 

64. За одобряване на инвестиционни проекти за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях, въз основа на които се издава разрешение за строеж, според видовете строежи:

 

64.1. За обекти на основното застрояване – еднофамилна жилищна или вилна сграда без помещения в сградата за търговски, обслужващи и производствени дейности до 350 кв.м. РЗП – 2.00 лв./кв.м. не по-малко от 200 лв.;

 

64.2. За обекти на основното застрояване с жилищни и вилни сгради от 350 до 500 кв.м. РЗП без помещения в сградата за търговски, обслужващи и производствени дейности, жилищни и вилни сгради с помещения в сградата за  търговски,  обслужващи   и  производствени  дейности,  както  и  сгради на допълващото застрояване за търговски, обслужващи и производствени нужди до 500 кв.м. РЗП – 3.00 лв./кв.м. не по-малко от 300.00 лв.                                                          

 

64.3. За обекти на основното застрояване с жилищни и вилни сгради на 500 кв.м. РЗП  и за обекти с търговски и обществени функции – 3.50 лв./кв.м.

 

64.4. За обекти на основното застрояване с производствени функции и откритите използваеми площи (площадки за открито гариране, паркиране и спортни съоръжения, паркоустройство и благоустройство и др.) към тях               8.00 лв./кв.м. от РЗП за сгради, не по-малко от 1000 лв. и 4.00 лв./кв.м. за откритите използваеми площи;

 

64.5. За обекти на допълващото застрояване – 3 лв./кв.м. не по-малко от 100 лв.; 

 

64.6. За технически съоръжения (енергоснабдителни, В и К, електронни съобщителни, газоснабдителни и др.) – 1500 лв.;

 

64.7. За открити използваеми площи, площадки за открито гариране, паркиране и спортни съоръжения, паркоустройство и благоустройство и др. за строежи извън чл. 38, т. 64.4. – 100 лв.;

 

64.8. За масивни огради – 1 лв./линеен метър, не по-малко от 50 лв. и не повече от 200 лв.;

 

64.9. За елементи на техническата инфраструктура – 2 лв./линеен метър, не по-малко от 100 лв.;

 

64.10. За преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане – 3.50 лв./кв.м. от РЗП, не по-малко от 200 лв.;

 

65. За одобряване на инвестиционен проект заснемане за узаконяване на строежи се събират таксите, предвидени от чл. 38, т. 64.1 - т. 64.9.;

 

66. За разглеждане от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ (Оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите), според видовете строежи:

 

66.1. Жилищни и вилни сгради до 350 кв.м. РЗП – 250.00 лв.;

 

66.2. Жилищни и вилни сгради над 350 кв.м. РЗП – 250.00 лв.+1 лв./кв.м. над 350 кв.м. РЗП;

 

66.3. Търговски, обществени и производствени сгради – 400.00 лв.;

 

66.4. Сгради на допълващото застрояване (с изключение на търговски, обслужващи и производствени над 100 кв.м. ЗП) – 100.00 лв.;

 

66.5. Елементи на техническата инфраструктура и съоръженията им  –  400.00 лв.;

 

67. За издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация, според видовете строежи:

 

67.1. Видове строежи от четвърта категория:

 

а) елементи на техническата инфраструктура и съоръженията им – 3500.00 лв.;

 

б) сградни отклонения на инженерната мрежа към тях – 100.00 лв., на юридически лица – 1000.00 лв.;

 

в)   жилищни сгради със средноетажно застрояване  до 500 кв.м. РЗП – 1 200.00 лв.;

 

г) жилищни сгради със средноетажно застрояване над 500 кв.м. РЗП – 2 000.00 лв.

 

д) сгради и съоръжения за обществено обслужване (образование, социални грижи, култура и религия) – 1 000.00 лв.;

 

е) сгради и съоръжения за обществено обслужване (административни услуги, търговия, обществено хранене, амбулатории за първична медицинска помощ, дрогерии, селскостопански и ветеринарни аптеки, хотели, сгради и съоръжения за спорт, развлечения и др.) –  3 000.00 лв.;

 

ж) производствени сгради до 500 кв.м. РЗП –  1 500.00 лв. / над 500 кв.м. РЗП –  3 500.00 лв.;

 

з) паркове, градини и озеленени площи до 1 ха – 1 000.00 лв.;

 

и) електронни, съобщителни мрежи и съоръжения –  5 000.00 лв.

 

й) постройки на допълващото застрояване:

 

• ІV – та категория – 500,00 лв.;

 

• V - та категория – 100,00 лв.;

 

67.2. Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението  на  строежи  от  четвърта категория – 80 %  от таксите  по чл. 38, т. 67.1. според видовете строежи;

 

67.3. Видове строежи от пета категория:

 

а) сградни отклонения на инженерната мрежа към тях –  100.00 лв.;

 

б) жилищни и вилни сгради до 500 кв.м. РЗП – 300.00 лв.;

 

в) жилищни и вилни сгради над 500 кв.м. РЗП – 1 000.00 лв.;

 

г) сгради и съоръжения за обществено обслужване (образование, социални грижи, култура и религия) –  300.00 лв.;

 

д) сгради и съоръжения за обществено обслужване (административни услуги, търговия, обществено хранене и др.) – 1 000.00 лв.;

 

е)  производствени сгради – 1 000.00 лв.;

 

ж) електронни, съобщителни мрежи и съоръжения –   2 500.00 лв.;

 

67.4. Реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежи от пета категория – 80 % от таксите по чл. 38, т. 67.3 според видовете строежи.

 

 

 

2. Чл. 39 се изменя както следва:

 

„Чл. 39. (1) Срокът за извършване на техническите услуги, ако такъв не е посочен изрично в чл. 38, е до 30 календарни дни.

 

(2) При несъответствие на указания срок в услугите със срок определен в нормативен акт с по-висок ранг, се спазва срока, определен в нормативния акт с по-висок ранг.

 

(3) Сроковете за услугите започват да текат, когато са налице всички необходими документи за изпълнение на услугата. 

 

(4) При непълнота по приложената документация, заявителя бива уведомен в срок от 7 дни.

 

(5) За извършване на бърза услуга срока за изпълнение се намалява на половината от предвидения, а таксата се удвоява;

 

(6) Таксите за юридически лица за административни услуги по чл. 38, т. 14, т. 27, т. 55, т. 61 и т. 62. се удвоява.

 

(7) Като бързи могат да бъдат изпълнени услугите по чл. 38, т. 8, т. 14, т. 21, т. 25, т. 26, т. 28, т. 29, т. 33, т. 37, т. 44, т. 49, т. 53, т. 54, т. 55, т. 56, т. 58, т. 61, т. 62, т. 63.

 

(8) Таксите и сроковете на услугите са еднакви при заявяване на гише в ЦИОГ и при заявяване на електронна услуга чрез портала eGov.bg.

 

 

 

II. В разпоредбите на Глава Трета „Цени на услуги, неуредени със закон, предоставяни от Община Ботевград на физически и юридически лица“, се правят следните изменения и допълнения:

 

 

 

1. В чл. 53:

 

а) създава се нова т. 13.а. със следното съдържание:

 

„13.а. За издаване на разрешително за тежки и извънгабаритни товари – 100.00 лв.“.

 

 

 

б) в точка 14 цифрата  „2.00 лв.“ се заменя с „10.00 лв.“.

 

 

 

в) в точка 15 думата цифрите „1.00 лв. (на корен)“ се заменят с „3.00 лв. на корен и 5.00 лв. на корен за орех.“.

 

 

 

г) създава се нова т. 17.а. със следното съдържание:

 

„17а. За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – 100.00 лв.“.

 

 

 

д) създава се нова т. 17.б. със следното съдържание:

 

„17.б. За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превозна пътници за всяко конкретно превозно средство – 10.00 лв.“.

 

 

 

е) създава се нова т. 17.в. със следното съдържание:

 

„17.в. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – 100.00 лв.“.

 

 

 

ж) създава се нова т. 17.г. със следното съдържание:

 

„17.г. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация – 10.00 лв.“.

 

 

 

з) в точка 25.в. думата „дървесина“ се заличава.

 

 

 

и) създава се нова т. 25.г. със следното съдържание:

 

„25.г. Кубиране, маркиране с транспортна марка на строителна дървесина и издаване на електронен превозен билет – 10.00 лв. Таксата се заплаща в момента на издаване на превозния билет.“.

 

 

 

й) създава се нова т. 25.д. със следното съдържание:

 

„25.д. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение – 10.00 лв.“.

 

 

 

к) създава се нова т. 25.е. със следното съдържание:

 

„25.е. Експертна оценка на дървесна и храстова растителност – 105.00 лв. (15 лв. + 3х30 лв. за членовете на експертната комисия).“.

 

 

 

л) създава се нова т. 25.ж. със следното съдържание:

 

„25.ж. Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед функционалното предназначение и правилната им експлоатация – 30.00 лв.“.

 

 

 

м) създава се нова т. 25.з. със следното съдържание:

 

„25.з. Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения – 20.00 лв.“.

 

 

 

н) създава се нова т. 25.и. със следното съдържание:

 

„25.и. Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци – 5 лв. за битови, 10.00 лв. за строителни.“.

 

 

 

о) създава се нова т. 25.к. със следното съдържание:

 

„25.к. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър – 20.00 лв.“.

 

 

 

2. В чл. 55в се създава нова т. 14 със следното съдържание:

 

„14. Услуга на юридически лица по събиране, извозване и депониране на производствени отпадъци с код, попадащ в обхвата на комплексното разрешително на РДНО Ботевград  - 185 лв./тон.

 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ    (П)*

 

Кмет на община Ботевград

 

 

Списък от файлове
Справка за постъпили предложения
Доклад

Назад

Последни обяви

Prev Next