Кандидатстване за енергийна ефективност 2024 г. - Етап II на НПВУ

Общинска администрация - Ботевград приема заявления за участие в процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ с пълния набор от съпътстващи документи до 19.02.2024 г. включително.

Приетите заявления ще бъдат проверени и  връщани за корекция, при необходимост.

Пълният набор от документи към заявлението ще откриете в раздел 3 "Документи за кандидатстване / Подаване на Заявление за участие по процедура "Подкрепа за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап II" по-долу.

С детайлна информация за изискванията на процедурата и за критериите за оценка можете да се запознаете в раздел 1 „Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“.

 

За разяснения и въпроси, Сдружения на собственици и заинтересовани лица могат да се обръщат към служители от отдел "Управление на проекти и програми" на следните телефони: 0723/69 135 и 0723/69 131 и на място в сградата на Общинската администрация. 

Списък

1. Насоки за кандидатстване по процедура "Подкрепа за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап II"

В прикачения файл можете да се запознаете в детайли с Насоките за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап II" с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, съобразно които община Ботевград следва да изготви и подаде предложение за изпълнение на инвестицията.

Детайлна информация относно критериите за оценка, по които ще бъде оценявано всяко едно проектно предложение е представена в т. 18, на стр. 46 от Насоките за кандидатстване.

Акценти от Насоките за кандидатстване:

Допустими сгради:

Допустими за кандидатстване са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)* и са проектирани преди 26 април 1999 г.

* Многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).

Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление „В” . В случай, че след изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) не се постигне минимум 30 % спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В” съгласно действащата към датата на изготвяне на инвестиционния проект нормативна уредба, всички получени средства подлежат на възстановяване.

Приоритет ще се дава на предложения за изпълнение на инвестицията за енергийна ефективност в съчетание с мерки, които допълват архитектурния облик на града.

Допустими за енергийно обновяване по процедурата са сгради, за които съгласно представеното техническо обследване на сградната конструкция, извършено в съответствие с глава трета от Наредба 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, е установено, че отговарят на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и са получили положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали са осигурени или неосигурени на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Допустимите дейности за финансиране по процедурата са:

Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

-По външните сградни ограждащи елементи:

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

По системите за поддържане на микроклимата:

- ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;

- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО),  ако са предписани в енергийното обследване;

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития,  хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система – допустимо единствено при предписана в енергийното обследване  енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;

СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:

-  СМР свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;

- СМР свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

Няма да се финансират:

• Подмяна или монтиране на отоплителни тела в самостоятелните обекти;

• Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;

• Ремонт в самостоятелните обекти извън дейностите по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма;

• Изпълнение на мерки по асансьорите и/или подмяна и/или монтиране на асансьори с нови или втора употреба;

• Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;

• Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

Дейностите, които се заплащат от крайните получатели /Сдруженията на собствениците/ със собствени средства, са:

Преки разходи по проекта:

-  Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;

-  Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на технически паспорт на сградата;

-  Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;

-  Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;

-  Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;

Непреки разходи по проекта:

-  Управление на проекта;

-  Информация и публичност на проекта.

Всички разходи, извършени от Крайните получатели (СС) след 30.06.2026 г. по неприключили проекти, не се изплащат и следва да се реализират за сметка на Крайните получатели (Сдруженията на собственици).

Всички разходи ще бъдат изплащани до размера на утвърдената безвъзмездна финансова помощ. Разходи, надвишаващи този размер, остават за сметка на крайните получатели (СС).

Изготвяне на бюджета на проекта:

При изготвянето на бюджета на проекта, предвидените преки разходи НЕ МОГАТ да надвишават следните максимални стойности*:

Дейност

Единица

Мярка**

Сгради до 8 надземни етажа с жилищно предназначение - максимална референтна стойност

Сгради над 8 надземни етажа с жилищно предназначение - максимална референтна стойност

в лева без вкл. ДДС

в лева с вкл. ДДС

в лева без вкл. ДДС

в лева с вкл. ДДС

Разход за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност**

Кв. м

5,23

6,28

5,23

6,28

Разход за изработване на инвестиционен проект и за извършване на авторски надзор

Кв. м

8,87

10,64

8,87

10,64

Разход за оценка на съответствието на инвестиционния проект и  Разход за упражняване на строителен надзор

Кв. м

4,30

5,16

4,30

5,16

Разход за строителни и монтажни работи, включително изграждане на  ВЕИ***

Кв. м

250,00

300,00

270,00

324,00

Разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР

Кв. м

1,00

1,20

1,00

1,20

Други (Административни разходи свързани с въвеждане в експлоатация)

Кв. м

0,60

0,72

0,60

0,72

Общо:

 

270,00

324,00

290,00

348,00

 

*В случай, че за изпълнението на проекта са необходими средства надвишаващи стойностите посочени, като максимални за финансиране с БФП, в бюджета на проекта те се посочват като недопустими разходи.

** РЗП на сградата се определя съгласно дефиницията в Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията. Посочените стойности са за 1 кв. м.

*** Посочените стойности за СМР са максимални референтни стойности, допустими за финансиране по проекта. При наличие на изготвена Количествено-стойностна сметка /КСС/ в резултат от извършените енергийно и техническо обследване на сградата, за изчисляване на общия бюджет се взима общата стойност за изпълнение на СМР от КСС, съответно единичната стойност за 1 кв. м от КСС.

Примерно изчисляване на общия бюджет на проект за сграда с РЗП от 2000 кв. м съгласно дефиницията на ЗУТ:

Изчисляване на преките разходи по проекта:

270 лв. без ДДС /максимално допустимата единична стойност за всички категории разходи/ х 2000 кв. м = 540 000 лв. с ДДС или 324 лв. с ДДС /максимално допустимата единична стойност за всички категории разходи/ х 2000 кв. м = 648 000 лв. с ДДС

Изчисляване на непреките разходи по проекта - 2 % от преките разходи по проекта без ДДС:

2 % х 540 000 лв. без ДДС = 10 800 лв.

Изчисляване на общия бюджет на проекта /Преки + непреки разходи/:

648 000 лв. + 10 800 лв. = 658 800 лв.

Определяне на 20 % самоучастие от страна на собствениците от общия бюджет:

20 % х 658 800 лв. = 131 760 лв.

Разпределението на самоучастието между отделните собственици е на база решение на самото сдружение

Списък документи
Насоки за кандидатстване

2. Документи за създаване на Сдружение на собственици

СТЪПКА 1

Поставяне на видно и общодостъпно място на: Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост /Учредително събрание (приложение № 1), подписана от управителя или от лицата, които свикват общото събрание на собствениците на етажната собственост (Учредително събрание) .

Поканата (приложение № 1), се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 календарни дни преди датата на събранието. Срокът от седем календарни дни започва да тече от датата, следваща датата на поставяне на поканата, и спира да тече в деня, следващ изтичането на пълни седем дни.

СТЪПКА 2

Доказването на спазения 7-дневен срок става посредством Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на етажната собственост за учредяване на сдружение на собствениците по образец (приложение № 2), който се отнася за датата и часа, на които е поставена поканата, и служи за удостоверителен документ след промените в закона и за отмяна на разписките за връчване.

СТЪПКА 3

Учредяване и регистриране на СС се извършва по реда на раздел III от ЗУЕС.

В Споразумението за създаване на Сдружение на собствениците (приложение № 4 по образец), следва да се посочи предметът на дейност на сдружението (в конкретния случай по чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС, доп. ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.): “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени и/или взети на кредит средства с цел основен ремонт и/или основно обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредяват сдружение.

В случай че сградата се състои от блок-секции и има интерес от всички блок-секции за създаване на СС и за последващо кандидатстване по процедура за енергийно обновяване, то е необходимо да се създаде едно СС за всички блок-секции / за цялата група от блок-секции. Когато сградата се състои от отделни блок-секции и няма интерес и желание за включване в СС от всички отделни блок-секции, тогава е допустимо да се създаде СС само за отделна блок-секция.

Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67% идеални части от идеалните части на собствениците от общите части в сградата/блок-секцията. Когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части в сградата не е равен на 100, се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 5 и 6 от ЗУЕС.

По отношение на срока, за който се създава СС: следва да се обърне внимание на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗУЕС - когато сдружението има предмет на дейност по чл. 25, ал. 1, то се учредява за неопределен срок.

Сдружението, получило помощ за енергийно обновяване по проекта, може да се прекрати с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове за извършените СМР, но не по-рано от 5 години от приключването на проекта (крайното плащане към общината-конкретен бенефициент) по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ по  инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Когато Сдружението е получило финансова помощ по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, членството в сдружението може да се прекрати след изтичане на гаранционните срокове за извършените строителни и монтажни работи по проекта, но не по-рано от 5 години от приключването им. Членството се прекратява след подаване на писмена декларация с нотариална заверка на подписа до управителния съвет (управителя).

СТЪПКА 4

След Учредяване и регистриране на СС се съставя Протокол за проведено общо събрание на етажната собственост/Учредително събрание (приложение № 3 по образец).

СТЪПКА 5

След учредяване на СС в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрацията на СС в общината. Общинската администрация вписва СС в публичен регистър и издава на сдружението Удостоверение за регистрация.

Регистрацията на СС се извършва чрез подаване на Заявление за вписване на сдружението (по образец), в публичен регистър се прилагат следните документи:

1. Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/Учредително събрание по образец (приложение № 1) – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“;

2. Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на етажната собственост за учредяване на сдружение на собствениците по образец (приложение № 2) – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“;

3. Протокол за проведено общо събрание (ОС) на етажната собственост/учредително събрание, заверен от председателя на управителния съвет (управителя) по образец (приложение № 3) - оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“.

4. Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) по образец (приложение № 4). Споразумението се съставя в два еднообразни екземпляра – един за сдружението и един за публичния регистър на общината.

5. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението – Спесимен на управителя или управителния съвет.

6. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост - /примерен образец/

СС се вписва в регистър БУЛСТАТ. Регистрацията по БУЛСТАТ и в публичния регистър се проверяват от общината при подаване на заявлението за кандидатстване.

След вписване в публичния регистър се издава Удостоверение за регистрация на сдружението.

В 7-дневен срок след получаване на Удостоверение за регистрация на сдружението управителния съвет (Управителя) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията.

Списък документи
Заявление за регистрация на СС
Приложение 1 - Покана за общо събрание
Приложение 2 - Протокол от залепване на поканата
Приложение 3 - Протокол от проведено общо събрание
Приложение 4 - Споразумение за създаване на СС
Спесимен - образец на подпис
Списък на собственици, членуващи в СС
Пълномощно по ЗУЕС

3. Документи за кандидатстване / Подаване на Заявление за участие по процедура "Подкрепа за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап II"

СТЪПКА 1

Поставяне на видно и общодостъпно място на Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост по образец (приложение № 6), подписана от управителя или от лицата, които свикват общото събрание за свикване на Общо събрание за вземане на решение за участие по процедурата.

Поканата за общо събрание на собствениците на етажната собственост по образец (приложение № 6), се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 календарни дни преди датата на събранието.

Срокът от седем календарни дни започва да тече от датата, следваща датата на поставяне на поканата, и спира да тече в деня, следващ изтичането на пълни седем дни.

Срокът от седем календарни дни започва да тече от датата, следваща датата на поставяне на поканата, и спира да тече в деня, следващ изтичането на пълни седем дни (например при покана, поставена на 1-во число, срокът започва да тече от 2-ро число и изтича на 8-мо число. В този случай събранието ще се счете за законосъобразно, ако е проведено най-рано на 9-то число). При наличие на самостоятелни обекти - общинска, държавна или друга собственост, кметът на общината или съответният орган, на когото е предоставено управлението върху имота, също следва да бъде уведомен. В поканата се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му. „Датата и часът задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол.”(чл. 13, ал. 1 от ЗУЕС).

 

СТЪПКА 2

Доказването на спазения седемдневен срок става посредством Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на СС по образец (приложение № 7) който се отнася за датата и часа, на които е поставена поканата, и служи за удостоверителен документ за отправяне на покана за свикване на Общо събрание.

СТЪПКА 3

Протокол за проведено общо събрание по образец (приложение № 8).

Целта за свикване на общо събрание е вземане на решение за подаване на Заявление за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“ в общината за целите на обновяването и необходимите съпътстващи решения, както са описани в образеца. Решенията се оформят с протокол на ОС на СС. На събранието се избира протоколчик, който отразява дискусията и взетите решения.

В протокола задължително се вписват датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения. Извършва се нотариална заверка на подписа на Управителя.

Протоколните решения се оформят в протокол от ОС на СС (приложение № 8).  

Когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат декларации по образец (приложение № 9) от собствениците – нечленуващи в СС за съгласие по т. 3 и т. 4 от дневния ред.

* Допустимо е да се приложи и допълнителна декларация от собствениците – нечленуващи в СС за съгласие по т. 6 от дневния ред (за осигуряване на необходимия собствен принос за осъществяване на проекта).

Когато собственик, който не членува в сдружението, откаже да попълни декларация за съгласие по образец (приложение № 9), то тогава е необходимо да се свика общо събрание на етажната собственост, на което да се вземат решения за осигуряване на достъп до всеки самостоятелен обект от етажната собственост, както и за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности, съгласно правилата на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ по инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

* Допустимо е на общото събрание на етажната собственост да се вземе и допълнително решение за осигуряване на необходимия собствен принос за осъществяване на проекта.

Посочените по-горе решения на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата и съответно нечленуващите собственици не са попълнили декларация за съгласие. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел ІІ от ЗУЕС и се прилагат съответно Приложения № 10, № 11 и № 12. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.

Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата, общото събрание на сдружението има и правомощията на общото събрание на собствениците.

В случаите, когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата не е равен на 100 и се прилагат разпоредбите на ЗУЕС - чл. 17, ал. 4, 5 и 6, те се приравняват към 100: идеалните части за всеки самостоятелен обект се определят като съотношение между сбора на площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към обекта, разделен на сбора от площта на всички самостоятелни обекти и придадените складови помещения, като така полученото число се преобразува в процент.

Решение за разпределение на идеалните части от общите се взема в случаите, предвидени в ЗУЕС (чл. 17, ал. 4, 5 и 6) и се отразява в протокола по образец (приложение № 3), а именно:

- „Когато в документите за собственост на самостоятелните обекти в сгради в режим на етажна собственост не са посочени съответните идеални части от общите части на сградата;

- когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата не е равен на 100;

- когато управлението се осъществява във всеки отделен вход, а сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа не е равен на 100“.

Когато разпределението на идеалните части се одобрява с решение на общото събрание, то следва да е гласувано с мнозинство не по-малко от две трети от самостоятелните обекти в сградата съгласно ЗУЕС.

СТЪПКА 4

Справка за ССО по образец (приложение № 5) – в справката се посочват всички самостоятелни обекти в сградата.

Справката съдържа идентификацията на самостоятелните обекти, предназначението и застроената площ на обектите, трите имена и адреса в етажната собственост на собствениците - в случаите на физически лица, а в случаите, при които собственик е юридическо лице или едноличен търговец - наименованието, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК); идеалните части на обекта от общите части на сградата (в проценти).

Документът дава описание на всички самостоятелни обекти в цялата сграда. Попълва се от управителя. От този документ се идентифицират: броят на обектите с жилищно предназначение и с друго предназначение, както и обектите, в които се развива стопанска дейност, които се отдават под наем или в които се извършва дейност от търговци и/или лица със свободни професии. В случай че в сградата има самостоятелни обекти, в които се извършва търговска дейност или такива, които се отдават под наем или са собственост на юридически лица, то следва да се попълни декларация за минимална и държавна помощ (de minimis).

Информацията за идеалните части на обектите от общите части на сградата се попълва на база на предоставени данни от собствениците по нотариален акт или друг документ за собственост. Когато разпределението на идеалните части е извършено с решение на общото събрание, информацията в справката се попълва в съответствие с тези решения.

Информацията за идеалните части на обектите от общите части служи преди всичко за изчисляване на кворума за вземане на решения и за проверка на тяхната законосъобразност, както и за разпределяне на разходите, подлежащи на плащане от ССО, когато е приложимо, респ. за определяне на размера на инвестицията за всеки самостоятелен обект и на минималната помощ.

 

СТЪПКА 5

СС подават пред общината Заявление за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд –етап II (приложение № 4 към Насоките за кандидатстване - образец), въз основа на взето решение на Сдружението на собствениците, да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по процедурата и след запознаване с Насоките за кандидатстване и изискванията на процедурата.

Заявлението съдържа следните приложения:

1. Справка за ССО по образец – приложение № 5 – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителя на СС;

2.Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец - приложение № 6 – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“;

3. Протокол за поставяне на поканата по образец - приложение № 7 - оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“;

4. Протокол от общото събрание на СС по образец - приложение № 8, съдържащ решения съгласно настоящите указания - оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“;

5. Декларация за съгласие на нечленуващите в СС по образец – приложение № 9, (ако е приложимо);

6. Декларация “de minimis” – приложение № 3 към Насоките за кандидатстване, (ако е приложимо) – попълва се в случай че в самостоятелен обект се осъществява икономическа дейност– при наличие на търговски обект /пример: магазин, фризьорски салон, офис на фирма или при отдаване под наем; Декларация „de minimis” се попълва и в случай че в сградата има самостоятелен обект, собственост на юридическо лице или институция.

7. Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец приложение № 10, Протокол за поставяне на поканата по образец приложение № 11, Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) - приложение № 12, съдържащ решения съгласно указанията - копие, заверено „Вярно с оригинала“, (ако е приложимо) – приложения № 10, № 11 и № 12 се попълват и прилагат само в случай че собственик на самостоятелен обект не членува в Сдружението на собствениците и отказва да попълни декларация за съгласие /Приложение № 9/;

8. Други документи:

8.1. Документи от извършено енергийно обследване на сградата:

- доклад от извършено обследване за енергийна ефективност;

- резюме на доклад от обследване за енергийна ефективност;

- сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация;

- декларация по чл. 43, ал. 4 и 6 от Закона за енергийната ефективност;

- документ, доказващ, че енергийното обследване е представено в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

8.2. Документи от извършено техническо обследване на сградата:

- технически паспорт на сградата;

- архитектурно заснемане на сградата;

- доклад за установяване на техническите характеристики на сградата.

8.3. Количествено-стойностна сметка /в случай че такава е изготвена от фирмата/ите, извършили обследванията на сградата.

Документите по т. 8.1, 8.2 и 8.3 не се представят, в случай че сдружението е кандидатствало по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд –етап I“.

8.4. Документи, доказващи наличието на необходимия финансов ресурс /20 % самоучастие от собствениците/ за осъществяването на проекта.

Съгласно разясненията, предоставени от МРРБ, такива документи могат да бъдат:

-   - извлечение от банковата сметка на сдружението, от което да е видно, че СС разполага с  необходимите средства;

-        - банкова референция;

-        - удостоверение, издадено от конкретна търговска банка;

-        - писмо за подкрепа от банка или друга институция;

В случай, че се предвижда използването на чуждо финансиране или ЕСКО договор, може да бъде представено писмо за подкрепа от съответната финансираща институция или друг документ, доказващ поемането на задължение от страна на СС.

Документ/и по т. 8.4 се представят в случай че на етап на кандидатстване, сдружението на собствениците е избрало формата на самоучастие и може да покаже, че разполага с наличните средства или че ще бъде кредитирано от банка или друга финансова институция.

В случай на одобрение на сградата, най-късно на етап получаване на покана за сключване на договор за финансиране, сдружението на собствениците следва да преведе средствата в размер на 20 % самоучастие по банкова сметка на община Ботевград или да представи договор за кредит /ЕСКО договор или друг документ, доказващ наличието на необходимите средства. 

Списък документи
Заявление за участие
Справка за самостоятелните обекти - Приложение 5
Покана за свикване на ОС на СС - Приложение 6
Протокол от залепване на покана - Приложение 7
Протокол от общо събрание на СС - Приложение 8
Декларация за съгласие на нечленуващи - Приложение 9
Покана за свикване на ОС на ЕС - Приложение 10
Протокол от залепване на покана - Приложение 11
Протокол от проведено ОС на ЕС - Приложение 12
Декларация за минимални помощи
Пълномощно по ЗУЕС

4. Допълнителни документи за информация

1. Допълнителна информация относно подписването на Споразумение за партньорство

Съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II” крайните получатели – сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред общината, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават заявление за участие по образец, придружено с необходимите документи.

След преглед на подаденото заявление и съпътстващата документация, общината в качеството й на водещ партньор предлага на СС – в качеството му на краен получател да сключат партньорско споразумение. В партньорското споразумение между двете страни следва да се разпишат всички права и задължения на партньорите, в случай че в посочения образец те не са изчерпателно посочени, за периода на кандидатстване и в периода на изпълнение на дейностите по обновяване на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции.

Образец на партньорското споразумение можете да откриете в прикачен файл в секция "Списък документи" и да се запознаете с правата и задълженията на общината и на Сдружението на собствениците.

 

2. Допълнителна информация за осигуряване на изискуемите 20 % самоучастие от СС чрез сключване на ЕСКО договори /договори с гарантиран резултат

Крайният получател /Сдружението на собствениците/ може да осигури необходимото собствено финансиране изцяло със собствени средства или чрез използването на различни финансови инструменти  разработени и предоставени от частни участници на пазара – сключване на ЕСКО договор с финансова или друга организация, сключване на договор с електроразпределително дружество, което е разработило и предоставя инструменти за финансиране на разходи за енергийна ефективност.

Договорите с гарантиран резултат са регламентирани в специален раздел в Закона за енергийната ефективност, където е определено, че тези договори имат за предмет изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради, предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, като инвестициите за реализирането на тези мерки се изплащат съгласно договорното гарантирано равнище на подобряване на енергийната ефективност или друг договорен критерий, свързан с енергийните характеристики.

Договор с гарантиран резултат се сключва след извършено обследване за енергийна ефективност и издаден сертификат за енергийни характеристики, удостоверяващ актуалното състояние на енергопотреблението в сградата.

Видове ЕСКО договори в зависимост от договорения начин на изплащане на дълга по договора, които могат да се приложат и за жилищни сгради. 

-          Договор с гарантирани спестявания (guaranteed savings contracts)

-          Договор със споделени спестявания (shared savings contract)

Основната разлика между двата модела на договор, се изразява в гаранцията за изпълнение на ЕСКО договора:

- При договора с гарантиран енергоспестяващ резултат, гаранцията за изпълнение е нивото на спестена енергия по фиксирана цена;

- При договора за споделените спестявания, гаранцията за изпълнение е нивото на спестените парични разходи от спестената енергия по актуални цени на енергията.

Традиционно са разпространени няколко възможности за финансиране на ЕСКО проекти:

-          финансиране със собствен капитал на ЕСКО компанията;

-          финансиране от трета страна (банка, финансова институция, револвиращ фонд) с кредитиране на ЕСКО компанията;

-          финансиране от трета страна (банка, финансова институция, револвиращ фонд) с кредитиране на енергийния потребител, подкрепено от гаранция за енергийни спестявания, предоставена от ЕСКО компанията.

-          финансиране със средства на клиента, подкрепено от гаранция за енергийни спестявания, предоставена от ЕСКО компанията.

Основната разлика във вариантите с финансиране от трета страна е кой заема парите за изпълнение на проекта – ЕСКО компанията или клиентът-възложител по ЕСКО договора. И в двата случая, когато финансирането е от трета страна, става въпрос за дългово  финансиране.

Подробна информация за ЕСКО договорите или договори с гарантиран резултат можете да откриете в прикачения файл /Приложение № 14 от Насоките за кандидатстване/.

 

3. Приложим режим на минимални помощи – за самостоятелните обекти в сградите, които не са с жилищно предназначение

Предоставянето на средства от МВУ трябва да е съобразено с правилата за държавни помощи, като се отчита принципната недопустимост на държавните помощи и възможните хипотези на съвместимост, които се предвиждат в Договора за ЕС, Регламентите и националното законодателство.

Крайните получатели на средства по настоящата процедура – Сдружения на собственици са длъжни да спазват законодателството в областта на държавните помощи и да не допуснат средствата, получени по договора за финансиране по настоящата процедура, да бъдат предоставени на трети лица в нарушение на режима на държавни помощи.

Предоставянето на държавна/минимална помощ, която не отговаря на всички изисквания на приложимия режим по държавните/минималните помощи, представлява неправомерна държавна помощ/незаконосъобразна минимална помощ, което от своя страна е основание за нейното възстановяване от получателя на помощта.

В жилищните сгради често част от помещенията се ползват за стопански дейности – в тях са разположени дребни по размер стопански обекти (например магазини, заведения, фризьорски салон, малки лекарски практики и др.). При наличието на такива площи, които се ползват за стопанска дейност към тях следва да се прилагат условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013, т.е. собствениците на тези обекти се явяват получатели на минимални помощи и задължително следва да попълнят Декларация за минимални помощи /по образец/.

Режимът за предоставяне на минимални помощи е приложим за всички собственици на самостоятелни обекти /ССО/, когато в същите извършват някоя от следните дейности:

- самостоятелните обекти в сградата се използват за извършване на стопанска дейност - независимо от предназначението на обекта (жилищно или стопанско), ССО упражняват стопанска/икономическа дейност в обекта си (като например: магазин, фризьорски салон и др.);

- самостоятелните обекти в сградата се отдават под наем - за жилищни или нежилищни цели (офис, ателие и др.);

- в самостоятелните обекти в сградата се извършва дейност от търговци и/или лица със свободни професии;

- други стопански дейности.

 

В тези случаи, ССО се считат за получатели на минимална помощ и към тях следва да се прилагат условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

 

Случаите, в които юридически лица-търговци са собственици на самостоятелни обекти в сграда, участваща в Инвестицията и допустима за финансиране, същите се считат за получатели на минимална помощ (помощ “de minimis”) и към тях са приложими настоящите условия. Когато самостоятелният обект в сграда е под контрола на община или държавна институция, посредством общинско/държавно предприятие или търговско дружество, последните се считат за получатели на минимална помощ.

 

Компоненти в режим „минимална помощ“

В зависимост от изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013, в схемата се обособяват два компонента при предоставяне на средствата и приложими към ССО:

1)  Компонент I – ССО, попадащи в обхвата на режим „de minimis” – всички ССО, които отговарят на някое от условията, изброени в т. .2 и изпълняващи изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

2) Компонент II – ССО, попадащи извън обхвата на режим “de minimis” – всички ССО, които отговарят на някое от условията, изброени в т. .2, но не изпълняващи изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Допълнителни указания за оценка на съответствието на предложенията за изпълнение на инвестиции с правилата за държавни помощи са дадени в Приложение - Указания за оценка на съответствието на предложенията за изпълнение на инвестиции с правилата за държавни помощи, с които можете да се запознаете в прикачения файл в секция "Списък документи".

Списък документи
Образец на Партньорско споразумение
Договори с гарантиран резултат
Указания за съответствие на проекта с режима на минимални помощи

Назад