Процедура по подбор на съдебни заседатели от община – Ботевград за наказателни дела, които ще се разглеждат в БОТЕВГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД

11 Юли 2024г. Прочетена 91

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД  ОБЯВЯВА, че на основание разпоредбите на Закона за съдебната власт и Наредба №7 от 28.09.2017 година за съдебните заседатели, започва процедура по подбор на съдебни заседатели от община – Ботевград за наказателни дела, които ще се разглеждат в БОТЕВГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД.

Съгласно изискванията на закона за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който - е на възраст от 21 до 68 години; има настоящ адрес в община Ботевграс, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; има завършено най-малко средно образование; не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;  не страда от психически заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:  е съдебен заседател в друг съд;  е общински съветник от съдебния район, за който е избран;  участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебните заседатели трябва да бъдат граждани, които притежават чуство за отговорност и проявяват желание да участват в разглеждането на наказателни дела. Законът дава предимство на лица, които са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да подават до 30.08.2024 година в деловодството на Общински съвет – Ботевград, следните документи:

1. заявление по образец /приложение №1 към настоящата обява/;

            2. подробна автобиография, подписана от кандидата;

            3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

            4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

            5. данни за контакт на две лица, към които представетиле на Общински съвет – Ботевград  да се обръщат за препоръки;

            6. мотивационно писмо;

            7. писмено съгласие;

            8. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал. 3 от Закона за съдебната власт /в приложение №1 към настоящата обява/;

            9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Изслушването на допуснатите кандидати ще бъде проведено в периода от 09.09.2024 година до 11.09.2024 година, като за деня и часа всеки от кандидатите ще бъде уведомен допълнително по предоставения от тях телефонен номер.

ЗАБЕЛЕЖКА: настоящата обява, както и Приложение №1 към нея са обявени и на сайта на Общински съвет – Ботевград, от където приложението може да бъде свалено и попълнено

Списък от файлове
Приложение 1

Назад

Последни обяви

Prev Next