Търгове

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху част от недвижим имот - частна общинска собственост

Община Ботевград на основание чл. 37, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

13 Май 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени - части от недвижими имоти – общинска собственост

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., приета с Решение...

04 Май 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение...

04 Май 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение...

04 Май 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение...

04 Май 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение...

04 Май 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

28 Април 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

        Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и ра...

26 Април 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общин...

07 Април 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имот...

22 Март 2022г.   Прочети ...