Търгове

Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение...

31 Август 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общин...

24 Август 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общин...

19 Август 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от имот – частна общинска собственост

Община Ботевград на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост...

22 Юли 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи за срок от една година

             Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ....

20 Юли 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за реализиране на допълващо застрояване върху част от недвижим имот - частна общинска собственост

Община Ботевград на основание чл. 37, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

15 Юли 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен, част от имот – общинска собственост

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за  общинска собственост и  чл. 20 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ....

15 Юли 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

15 Юли 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинс...

22 Юни 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и ра...

17 Юни 2021   Прочети ...