Търгове

Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма...

03 Август 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

03 Август 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

28 Юли 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост.

Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост.   Общ...

25 Юли 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя.

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти...

08 Юли 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение...

08 Юли 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени - част от имот – частна общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение...

30 Юни 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решени...

17 Юни 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущ...

16 Юни 2022г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени - части от недвижим имот – частна общинска собственост.

Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени - части от недвижим имот – частна общинска собственост. ...

09 Юни 2022г.   Прочети ...