Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, за срок от 10 години, на земеделски имоти – общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Ботевград и с. Литаков

23 Май 2023

Община Ботевград, на основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 31 и чл. 32 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.Д. Описание на имотите, които общината има намерение да предостави под аренда, на Програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г., актуализирана и допълнена с Решение №64/30.03.2023 г. на Общински съвет - Ботевград и Решение №96/27.04.2023 г. на Общински съвет – Ботевград за определяне начален размер на годишни арендни плащания:  

 

Списък документи
Обява
Назад