Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост

20 Август 2020

           Община Ботевград на основание чл.14, ал. 7,  от Закона за  общинска собственост и  чл. 14, ал. 2 и ал. 3 и 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. и във връзка с  Решение №167/ 30.07.2020 г. на Общински съвет Ботевград за определяне начална тръжна месечна наемна цена: 

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем за срок от 4 (четири)  години  част от недвижими имот – публична общинска собственост, представляваща:

         - част от фоайето с площ 1 (един) кв. м. на партерния етаж на сграда с идентификатор 05815.302.756.1 по КК и КР на гр. Ботевград с предназначение: административна, делова сграда, находяща УПИ I по регулационния план на гр. Ботевград, за разполагане на автоматична машина за кафе и топли напитки (вендинг автомат) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 100.00 (сто) лева без ДДС.

         Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 200.00 (двеста) лева по сметка на Община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.         

          Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

          Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на терена, предмет на търга всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в .

            Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

          Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

   - документ за внесен депозит;

         - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

          Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на първи етаж на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   11.09.2020г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

           За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

 

Назад