Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост

18 Ноември 2021

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение №279/30.12.2020 г. на Общински съвет – Ботевград и във връзка с Решение №199/28.10.2021 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начални тръжни месечни наемни цени,

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем за срок от 2 /две/ години, на следния терен – част от недвижим имот –  частна общинска собственост:

- Терен с площ от 20 кв.м., за разполагане на преместваем търговски обект в поземлен имот с идентификатор 05815.302.241 по КК и КР на гр. Ботевград, УПИ Х, кв.10 по плана на гр. Ботевград (пред Ромски клуб), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 125.00 (сто двадесет и пет) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева по сметка на Община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация за участие в търга, тъй като е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта – предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

-  документ за внесен депозит;

- оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък, непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 /втори етаж/ в сградата на Общинската администрация.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 03.12.2021 г. от 12.00 часа в зала „Христо Ботев” /първи етаж/ на Община Ботевград, пл.”Освобождение” №13.

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на 10.12.2021 г.  от 12.00 часа, на същото място, при същите условия. 

За справки и допълнителна информация: стая №12 /в сградата на Община Ботевград/ и телефон: 0723/69-159.

 

Назад