Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост

04 Май 2022

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с  Решение №69/31.03.2022 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начална месечна наемна цена:

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години,  на следния терен – част от недвижим имот – публична общинска собственост:

        - Терен с площ от 8.00 кв.м., за разполагане на преместваем търговски обект за извършване на търговска дейност, част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1026 по КК и КР на гр. Ботевград, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица (на кръстовището на бул. „Трети март” и ул. „Стефан Караджа”), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 500.00 (сто) лева, по сметка на Община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – Ботевград, поставени в голям запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

            Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

         -  документ за внесен депозит;

         - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан „Ценова оферта”.

      Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

          Образци на заявление за участие и ценова оферта могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

          Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 02.06.2022 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев” на първия етаж на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

          При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на   09.06.2022 г.  от 11.00 часа на същото място при същите условия.

          За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159

 

Назад