Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот – общинска собственост 

08 Декември 2021

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение №379/ 30.12.2020 г. на Общински съвет-Ботевград и  Решение №148/ 30.05.2019 г. на Общински съвет – Ботевград за определяне начална тръжна месечна наемна цена:  

                                                                ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години на част от недвижим имот -  общинска собственост:

    - кафе-сладкарница, състояща се от търговска зала с площ 48.00 кв. м. и складово помещение към нея  с площ от 19.00 кв. м., част от І-ви партерен етаж на двуетажна масивна сграда (”Читалище” в с. Литаково), със застроена площ  550.00 кв. м., находяща се в УПИ І в кв. 61 по регулационния план на с. Литаково  , при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 201.00 (двеста и един) лева, без ДДС.

  Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на помещението, предмет на търга всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в кметство с. Литаково.

         Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 100.00 (сто) лева  по сметка на община Ботевград в  „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF  в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

        Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПРУОИ   

само по банков път.

          На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй  

  като  търга е за отдаване под наем.

        Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

          Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

- документ за внесен депозит;

- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

Не представянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 22.12.2021 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев” на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   29.12.2021 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

           За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

Назад