Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот – общинска собственост

19 Декември 2018

Община Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение № 358/ 21.12.2017 г., във връзка  с  Решение №283/ 28.11.2018 г. на Общински съвет-Ботевград    

                                                                 ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (четири) години на част от недвижим имот -  общинска собственост:

- помещение с площ от 70.00 кв.м., представляващо част от І-ви приземен етаж на двуетажна масивна сграда (”Читалище” в с. Врачеш), със застроена площ от 555.00 кв. м., находяща се в УПИ ХХ в кв. 1 по регулационния план на с. Врачеш, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 305.00 (триста и пет) лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит в размер на 50.00 (петдесет) в касата на партера на Община Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга. 

Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

- удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

-  квитанция за внесен депозит;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък надписан плик 

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 08.01.2019 г. от 11.00 часа в  зала №15 на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   15.01.2019 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

Назад