Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен, част от имот – публична общинска собственост

01 Юли 2020

Община Ботевград на основание чл.14, ал. 7,  от Закона за  общинска собственост и  чл. 14, ал. 2 и ал. 3 и 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г., актуализирана и допълнена с Решение №104/ 30.04.2020 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №119/ 28.05.2020 г. на Общински съвет Ботевград за определяне начална тръжна месечна наемна цена: 

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем за срок от 4 (четири)  години  част от недвижими имот – публична общинска собственост, представляваща:

- Терен с площ от 15 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в имот планоснимачен №970 в кв. 73 по регулационния план на с. Литаково, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45.00 (четиридесет и пет) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 50.00 (петдесет) лева по сметка на Община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.         

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на терена, предмет на търга всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в кметство - с. Литаково.

Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

- документ за внесен депозит;

- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 15.07.2020 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на първи етаж на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   22.07.2020г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

Назад