Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

24 Юли 2019

ОБЯВА


Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г., приета с Решение №302/ 20.12.2018 г., актуализирана и допълнена с Решение №123/ 15.05.2019 г. на Общински съвет - Ботевград и Решение №187/ 27.06.2019 г. на Общински съвет  –  Ботевград, обявява:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

Поземлен имот с идентификатор 05815.302.208 по КК и КР на гр.Ботевград, с площ от 362.00 кв.м., предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, УПИ ХVІІ, кв. 5 по регулационния план на гр. Ботевград, с административен адрес: гр. Ботевград 2140, ул. „Преслав” №35, граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 05815.302.209; 05815.302.180; 05815.302.181; 05815.302.206; 05815.302.207; 05815.302.1025. при начална тръжна пазарна цена в размер на 6 443.00 (шест хиляди четиристотин четиридесет и три) лева, без включен ДДС. 

Тръжна документация се закупува в касата на партера на  общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 50 (петдесет) лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 644.30 (шестстотин четиридесет и четири лева и 30 ст.) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

Кандидатите за участие в публичните търгове могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел ИД и ОС.

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
- документ  за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
- декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;
- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.
Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 08.08.2019 г. от 10.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13, ет. 1.

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   15.08.2019 г. и  22.08.2019 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон: 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

Назад