Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

08 Януари 2020

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г., приета с Решение №302/ 20.12.2018 г., актуализирана и допълнена с Решение №145/30.05.2019 г. на Общински съвет - Ботевград и Решение №188/ 27.06.2019 г. на Общински съвет  –  Ботевград,

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

-  Поземлен имот с идентификатор 05815.305.524 с площ от 954.00, трайно предназначение на територията:урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, УПИ ХІ, кв. 235 по регулационния план на гр. Ботевград, административен адрес: гр. Ботевград 2140, ул. „Адмирал Фьодор Ушаков”, заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда с идентификатор 05815.305.524.1 със ЗП-407.00 кв.м.,с предназначение промишлена сграда, построена през 1956 г., при граници на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.525; 05815.305.531; 05815.305.541; 05815.305.523, при начална тръжна цена в размер 90 200.00 (деветдесет хиляди и двеста) лева, без включен ДДС.

Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или части от тях, които не са нови (сградата  в имота е построена 1956 г.)

Тръжна документация се закупува в касата на партера на  общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 50 (петдесет) лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 9 020.00 (девет хиляди и двадесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел ИД и ОС.

Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
- документ  за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
- декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;
- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.
Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.
Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 23.01.2020 г. от 10.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13, ет. 1.
При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   30.01.2020 г. и 06.02.2020 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.
За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

Назад