Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

19 Февруари 2020

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г., на Общински съвет - Ботевград и Решение №16/ 30.01.2020 г. на Общински съвет  –  Ботевград,

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:
Поземлен имот планоснимачен №1391, с площ от 1 416 кв.м., находящ се в кв. 4 по регулационния план на с. Скравена, при начална тръжна пазарна цена в размер на 15 576.00 (петнадесет хиляди петстотин седемдесет и шест) лева. Сделката е освободена от ДДС.
Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40.00 (четиридесет) лева, без ДДС.
Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 1 557.60 (хиляда петстотин петдесет и седем лева и 60 ст.) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.
Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търг след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в кметство с. Скравена.
Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
- документ  за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
- декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;
- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.
Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.
Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 05.03.2020 г. от 10.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13, ет. 1.
При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   12.03.2020 г. и 19.03.2020 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.
За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

Назад