Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

26 Август 2020

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г., актуализирана и допълнена с Решение №135/ 25.06.2020 г. и Решение №169/ 30.07.2020 г. на Общински съвет  Ботевград за одобряване на начална тръжна цена, обявява:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

- Урегулиран поземлен имот VIII-СНС с урегулирана площ от 520 кв.м. в кв. 31 по регулационния план на с. Скравена, заедно със застроените в него сгради: масивна едноетажна сграда със застроена площ 147 кв. м. и масивен гараж със застроена площ 77 кв.м., при начална тръжна пазарна цена 23 510.00 (двадесет и три хиляди петстотин и десет) лева, без ДДС. 

   Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или части от тях, които не са нови (сградите в имота са построени 1936 г. и ДДС се начислява само върху стойността на земята).

Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в кметство с. Скравена.

        Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40 (четиридесет) лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 2 351.00 (две хиляди триста петдесет и един) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления (по образец) за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търговете.

          Заявленията за участие в публичен търг се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

 Към заявленията кандидатите прилагат в запечатания голям плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

 - документ  за внесен депозит;

 - документ за закупена тръжна документация;

 - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

  - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

 Не представянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за  недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 09.09.2020 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев“ на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13, партер.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   16.09.2020 г. и 23.09.2020 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия.

     За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон :  0723 / 69-159

 

Назад