Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

26 Август 2020

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. и Решение №171/ 30.07.2020 г. на Общински съвет  Ботевград за одобряване на начална тръжна цена, обявява:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

   - ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.477 с площ от 470 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, УПИ ХІІІ, кв. 144 по регулационния план на гр. Ботевград, заедно със застроената в него сграда с идентификатор 05815.305.477.1 със застроена площ от 73 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна с административен адрес: гр. Ботевград, ул. „Княз Борис І” №37, при начална тръжна пазарна цена в размер на 19 900.00 (деветнадесет хиляди и деветстотин) лева, без ДДС.

   Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или части от тях, които не са нови (ДДС се начислява само върху стойността на земята).

Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят отдел „Икономически дейности и общинска собственост“.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40 (четиридесет) лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 1 990.00 (хиляда деветстотин и деветдесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления (по образец) за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търговете. 

 Заявленията за участие в публичен търг се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Към заявленията кандидатите прилагат в запечатания голям плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

 - документ  за внесен депозит;

 - документ за закупена тръжна документация;

 - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

  - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

 Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за  недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 11.09.2020 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев“ на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13, партер.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   18.09.2020 г. и 25.09.2020 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия.

     За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон :  0723 / 69-159

 

Назад