Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

03 Август 2022г.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/ 22.12.2021 г. и Решение №74/ 25.03.2021 г. на Общински съвет  Ботевград за одобряване на начална тръжна цена, обявява:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

         Поземлен имот с идентификатор 05815.305.580 с площ 3149 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен , складов обект, заедно с попадащата в имота сграда с идентификатор 05815.305.580.1 със застроена площ 839 кв. м., брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда. Година на построяване – 1984 г., конструкция: масивна, монолитна, при начална тръжна цена в размер на 623 500.00 (шестстотин двадесет и три хиляди и петстотин) лева без ДДС, в т.ч. цена на земята – 157 450.00 (сто петдесет и седем хиляди четиристотин и петдесет) лева, без ДДС. Сделката е облагаема.

   Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или части от тях, които не са нови (ДДС се начислява само върху стойността на земята).

   Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си пред отдел „Икономически дейности и общинска собственост“.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 50 (петдесет) лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 62 350.00 (шестдесет и две хиляди триста и петдесет) лева по сметка на община Ботевград в „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89 IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF и подават заявления (по образец) за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търговете. 

 Заявленията за участие в публичен търг се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Към заявленията кандидатите прилагат в запечатания голям плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

 - документ  за внесен депозит;

 - документ за закупена тръжна документация;

 - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

  - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

 Не представянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за  недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 01.09.2022 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев“ на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13, партер.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   08.09.2022 г. и 15.09.2022 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия.

     За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон :  0723 / 69-159

 

Назад