Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот планоснимачен №295 до кв. 49 по плана на с. Радотина.

07 Декември 2018

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 265/ 01.11.2018 г. на Общински съвет – Ботевград


Община Ботевград ОБЯВЯВА:


публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:
         Поземлен имот планоснимачен №295, до кв. 49 по регулационния план на с. Радотина, с площ от 90 кв. м., граници на имота: улица, улица, УПИ І-294, река,  актуван с акт за частна общинска собственост №4089/ 25.07.2018 г., вписан в Служба по вписванията – Ботевград с вх. рег. №2994 от 01.08.2018 г., №162, том ХІІ при начална тръжна цена     1 080.00 (хиляда и осемдесет) лева. Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС прехвърлянето на правото на собственост върху земя, когато не е урегулиран поземлен имот е освободена доставка от ДДС.
Тръжна документация се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 30 /тридесет/ лева, без ДДС.
Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 108.00 /сто и осем/ лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие в търга  в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

             - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидата не е лице неизправно по договор, сключен с общината;
             - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.
             - квитанция за внесен депозит;
             - квитанция за закупена тръжна документация;
             - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;
             - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;
             - Оферта/предложение за цена/ запечатана в отделен надписан плик.
            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.
           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 21.12.2018 г. от 10.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13        
При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   28.12.2018 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия  .
За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/ 69-141, 0723/ 69-159

Назад