Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на строителни материали.

23 Ноември 2021

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 66 и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №123/ 28.05.2020 г. на Общински съвет  Ботевград за одобряване на начална тръжна цена,

ОБЯВЯВА:

 публичен  търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на:

15 074 (петнадесет хиляди и седемдесет и четири)  куб. м. скални и земни маси, добити при изграждане на обект „Регионално депо за неопасни  отпадъци”, депонирани в общински поземлени имоти с идентификатори 05815.40.115 и 05815.40.116 при начална тръжна цена – 5.00 лв./ куб. м. с включен ДДС на обща стойност  75 370.00 (седемдесет и пет хиляди триста и седемдесет) лева с включен  ДДС. 

    Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на общинската администрация  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу  20.00 (двадесет) лева, без ДДС. Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на скалните и земни маси, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост”.

  Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 10% от  началната тръжна цена – 7 537.00 (седем хиляди петстотин тридесет и седем) лева  по сметка на община Ботевград в  „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF и подават заявления (по образец) за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търговете. 

     Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на предмета на публичния търг.

          Към заявленията кандидатите прилагат в голям запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

 - документ  за внесен депозит;

 - документ за закупена тръжна документация;

 - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

 Не представянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за  недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 07.12.2021 г. от 10.00 часа в   зала „Христо Ботев” на партера на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   14.12.2021 г. и 21.12.2021 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159

 

 

Назад