Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на употребявани материални активи.

02 Септември 2020

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на употребявани материални активи.

         Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 66 и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №173/ 30.05.2020 г. на Общински съвет  Ботевград за одобряване на начални тръжни пазарни стойности,

 

Списък документи
ОБЯВЯВА
Назад