Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от имот -  общинска собственост

29 Юли 2020

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №71/ 29.03.2018 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на начална тръжна месечна наемна цена

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години,  на част от недвижим имот –  общинска собственост за разполагане на преместваем търговски обект:

-  Терен №1 с площ от 16 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект в ПИ с идентификатор 05815.302.18  по КК и КР на гр. Ботевград,  УПИ І в кв. 2а по регулационния план на гр. Ботевград (зад бл. 15), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40.00 (четиридесет) лева.

Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 40.00 (четиридесет) лева по сметка на Община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.         

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

Заявления за участие в публичнят търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

- документ за внесен депозит;

- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 13.08.2020 г. от 11.00 часа в  зала зала „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13.

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   20.08.2020г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159

Назад