Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост

26 Октомври 2020

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал. 2,  от Закона за  общинска собственост, чл. 14, ал. 2 и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет Ботевград, актуализирана и допълнена с Решение №166/ 30.07.2020 г. и във връзка с  Решение №217/ 24.09.2020 г. на Общински съвет Ботевград за определяне начална тръжна месечна наемна цена:

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години на част от имот - публична общинска собственост, представляваща:

          - сграда – навес с идентификатор  05815.305.29.1 с площ от 70 кв. м., находяща се в терен - за озеленяване с площ 1323 кв.м. в кв. 214 по регулационния план на гр. Ботевград, част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.29, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 210.00 (двеста и десет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

          Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга от 13.30 до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието в отдел „Икономически дейности и общинска собственост“.

          Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга. 

  Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

  Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

         Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

 - документ  за внесен депозит;

 - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

       Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

        Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 13.11.2020 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13.

        При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   20.11.2020 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

  За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград телефон : 0723 / 69-159.

 

Назад