Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост

22 Май 2024г.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Ботевград през 2024 г., приета с Решение №34/21.12.2023 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №97/25.04.2024 г. на Общински съвет – Ботевград, за определяне на начална месечна наемна цена

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години, на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща: 

- Обособена част, състояща се от две помещения, с обща площ от 32 кв.м., находяща се срещу входа в ляво и представляваща част от І-ви етаж на двуетажна масивна сграда /бивш Битов комбинат/, със застроена площ - 285.00 кв.м., построена в УПИ I, кв. 29 по регулационния план на с. Новачене, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 192 (сто деветдесет и два) лева, без ДДС. Сделката е облагаема. 

Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга от 13.30 ч. до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието си пред кмета на с. Новачене.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 200.00 (двеста) лева, по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подадат заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търгът е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг. Запечатаните пликове се подават в срок до 17.30 ч. на деня, предхождащ търга.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи:

-  документ за внесен депозит;

- оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 05.06.2024 г. от 11.00 часа в стая №12 /II-ри надпартерен етаж/ на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на   12.06.2024 г. от 11.00 часа, на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад