Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя

16 Август 2019

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение №302/ 20.12.2018 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №36/ 28.02.2019 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи

Списък документи
ОБЯВЯВА
Назад