Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя

06 Ноември 2020

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №13/ 30.01.2020 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години,  на земеделски имот – частна общинска собственост:

Поземлен имот с идентификатор 05815.14.303, с площ от 8 135 (осем хиляди сто тридесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, номер по предходен план 005156, находящ се в местност "Резервоара", землището на гр. Ботевград, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 178.97 (сто седемдесет и осем лева и 97 ст.) лв.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 50.00 (петдесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

- документ за внесен депозит;

- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12   

на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 19.11.2020 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе  на   26.11.2020 г.    от 11.00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

 

Назад