Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя.

08 Юли 2022г.

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №22/24.02.2022 г. на Общински съвет – гр. Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи       

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, на земеделски имот – частна общинска собственост:

-  Поземлен имот с идентификатор 12283.193.2, с площ от 54861 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, номер по предходен план: 193002, находящ се в местност "--------", землището на с. Врачеш, граници на имота: 12283.193.1; 12283.193.3; 12283.193.847; 12283.28.175; 12283.27.179, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1316.66 (хиляда триста и шестнадесет лева и 66 ст.) лв.

Кандидатите за участие в публичния търг внасят  депозит, в размер на 500.00 (петстотин) лева, по сметка на община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF. 

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг. Запечатените пликове се подават в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи: 

           -  документ за внесен депозит;

         - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 /втори етаж/ в сградата на Общинска администрация.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 20.07.2022 г. от 11.00 часа в зала „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на   27.07.2022 г. от 11.00 часа, на същото място, при същите условия.

           За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад