Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи

17 Май 2024г.

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 20, чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Ботевград през 2024 г., приета с Решение №34/21.12.2023 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №30/29.02.2024 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начални тръжни годишни наемни цени на земеделски земи, 

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на земеделски имоти – частна общинска собственост, представляващи:

1. Поземлен имот с идентификатор 61594.78.54, с площ от 1163 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 7, номер по предходен план: 078054, местонахождение на имота: област Софийска, община Ботевград, с. Радотина, местност "Жудов требеж", граници на имота: 61594.78.59; 61594.78.50; 61594.78.53; 61594.78.57; 61594.78.58; 61594.78.88, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 30.00 лв./дка или общо за имота: 34.89 (тридесет и четири лв. и 89 ст.) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 15.00 (петнадесет) лева по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.   

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

2. Поземлен имот с идентификатор 61594.78.53, с площ от 1924 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 7, номер по предходен план: 078053, местонахождение на имота: област Софийска, община Ботевград, с. Радотина, местност "Жудов требеж", граници на имота: 61594.78.54; 61594.78.50; 61594.78.56; 61594.78.34; 61594.78.32; 61594.78.57, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 30.00 лв./дка или общо за имота: 57.72 (петдесет и седем лв. и 72 ст.) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.   

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг. Запечатените пликове се подават в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи: 

-  документ за внесен депозит;

- оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 /II-ри надпартерен етаж/ в сградата на Общинска администрация на Община Ботевград.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 29.05.2024 г. от 11.00 часа, в стая №12 /II-ри надпартерен етаж/ на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на 05.06.2024 г. от 11.00 часа, на същото място, при същите условия.За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад