Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот

16 Април 2021

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение №279/30.12.2020 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №65/25.03.2021 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начална тръжна месечна наемна цена

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за периода от 01.05.2021 г. до 30.09.2021 г., на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно:

Терен с площ от 150 кв.м., част от кв. 53 по плана на с. Боженица, до каменния мост на р. Бебреш, местност „Скока“, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 300.00 (триста) лв.

  Кандидатите за участие в публичния търг внасят депозит в размер на 100.00 (сто) лева по сметка на община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17:30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем. 

  Заявленията за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

             Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

           -  документ за внесен депозит;

         - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

          Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 28.04.2021 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе  на  05.05.2021 г. от 11.00 часа, на същото място при същите условия.

           За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад