Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

19 Ноември 2021

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2021 г., приета с Решение №279/ 30.12.2020 г. актуализирана и допълнена с Решение №58/ 25.03.2021 г. и Решение №201/ 28.10.2021 г. на Общински съвет  –  Ботевград  за одобряване на начална тръжна цена: 

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.1698 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 2970 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; НТП: комплексно застрояване, находящ се в ж. к. „Васил Левски“, номер по предходен план: квартал 170, УПИ ХXIX, предишен идентификатор: 05815.304.887, граници на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори: 05815.304.887, 05815.304.769, 05815.304.1519, 05815.304.1639 при начална тръжна цена в размер на 267 300.00 (двеста шестдесет и седем хиляди и триста) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. на деня предхождащ търга срещу 40.00 (четиридесет) лева, без ДДС.      

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 26 730.00 (двадесет и шест хиляди седемстотин и тридесет) лева  по сметка на община Ботевград в „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89 IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

       Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост“.

        Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

         Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

 - документ  за внесен депозит;

 - документ за закупена тръжна документация;

 - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

 Не представянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 06.12.2021 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение” №13, партер.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   13.12.2021 г. и 20.12.2021 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159

 

 

Назад