Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

01 Февруари 2023г.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №234/ 22.12.2021 г. актуализирана и допълнена с Решение №146/ 28.07.2022 г. и Решение №264/ 22.12.2022 г. на Общински съвет  –  Ботевград  за одобряване на начална тръжна цена: 

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

          Поземлен имот с идентификатор 05815.102.55 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 463 кв. м.; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: 6, номер по предходен план: 102055, местност „Чеканица“, гр. Ботевград., при начална тръжна цена в размер на 19 400.00 (деветнадесет хиляди и четиристотин) лева без ДДС. Сделката е освободена от ДДС.

          Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. на деня предхождащ търга срещу 40.00 (четиридесет) лева, без ДДС.                     

           Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 1 940.00 (хиляда деветстотин и четиридесет) лева, по сметка на Община Ботевград  в ТЕКСИМ БАНК АД, IBAN  BG11TEXI9645 3308 1448 00, BIC  TEXIBGSF.

  Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

         Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост“.

           Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг. Запечатаните пликове се подават в деловодството на общината в срок до 17.30 ч. на деня, предхождащ търга.

         Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

            - документ за внесен депозит;

            - документза закупена тръжна документация;

            - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

            - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

   - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

            Не представянето, на който и да е от посочените по горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 15.02.2023 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев“ на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13         

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на 22.02.2023 г. и 01.03.2023 г от 10,00 часа на същото място при същите условия  .

            За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159

 

 

Назад