Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

18 Април 2024г.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2024 г., приета с Решение №34/ 21.12.2023 г. и Решение №68/ 28.03.2024 г. на Общински съвет  –  Ботевград  за одобряване на начална тръжна цена: 

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:

         Поземлен имот с идентификатор 05815.304.733 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 1489 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; НТП: за друг вид производствен, складов обект, квартал 177, УПИ ХIV, адрес на поземления имот: гр. Ботевград, п. к. 2140, ж. к. „Васил Левски“,  граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.304.731, 05815.304.734, 05815.304.735, 05815.304.1594, при начална тръжна цена в размер на 178 680.00 (сто седемдесет и осем хиляди шестстотин и осемдесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

          Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. на деня предхождащ търга срещу 60.00 (шестдесет) лева, без ДДС.      

          Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 17 868.00 (седемнадесет хиляди осемстотин шестдесет и осем) лева  по сметка на община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК” АД, IBAN  BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC  TEXIBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

       Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост“.

        Заявленията за участие в публичният търг се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срок до 17.30 часа на деня предхождащ деня на провеждането на търга. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

         Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

 - документ  за внесен депозит;

 - документ за закупена тръжна документация;

 - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

Не представянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 02.05.2024 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение” №13, партер.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   09.05.2024 г. и 16.05.2024 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159

 

 

Назад