Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост.

31 Август 2021

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение №279/30.12.2020 г. на Общински съвет – Ботевград, актуализирана и допълнена с Решение №122/24.06.2021 г. и във връзка с Решение №152/29.07.2021 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начална тръжна месечна наемна цена,

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 6 /шест/ години,  следните терени – части от имот –  публична общинска собственост:

1. Терен №14 с размери 3.40 м. на 3.60 м., с площ 12.24 кв.м., за разполагане на преместваем търговски обект и обект за услуги по ул. „Академик Стоян Романски“, между кв.67 и кв.65 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.301.324), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 147.00 (сто четиридесет и седем) лева. 

         2. Терен №15 с размери 3.40 м. на 3.60 м., с площ 12.24 кв.м., за разполагане на преместваем търговски обект и обект за услуги по ул. „Академик Стоян Романски“, между кв.67 и кв.65 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.301.324), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 147.00 (сто четиридесет и седем) лева.          

3. Терен №16 с размери 3.40 м. на 3.60 м., с площ 12.24 кв.м., за разполагане на преместваем търговски обект и обект за услуги по ул. „Академик Стоян Романски“, между кв.67 и кв.65 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.301.324), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 147.00 (сто четиридесет и седем) лева. 

4. Терен №17 с размери 3.40 м. на 3.60 м., с площ 12.24 кв.м., за разполагане на преместваем търговски обект и обект за услуги по ул. „Академик Стоян Романски“, между кв.67 и кв.65 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.301.324), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 147.00 (сто четиридесет и седем) лева. 

5. Терен №18 с размери 3.40 м. на 3.60 м., с площ 12.24 кв.м., за разполагане на преместваем търговски обект и обект за услуги по ул. „Академик Стоян Романски“, между кв.67 и кв.65 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.301.324), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 147.00 (сто четиридесет и седем) лева. 

Кандидатите за участие в публичните търгове с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 500.00 (петстотин) лева, за всеки един от терените, за който кандидатстват, по сметка на Община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17:30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозита за участие в търговете става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търговете са за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

         -  документ за внесен депозит;

         - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

       Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

           Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

           Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 21.09.2021 г. от 11:00 часа в  зала „Христо Ботев” /първи етаж/ на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на   28.09.2021 г.  от 11:00 часа, на същото място, при същите условия.

       За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159

 

Назад