Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост.

25 Юли 2022г.

Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост.

 

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г. на Общински съвет – гр. Ботевград и във връзка с Решение №98/28.04.2022 г. на Общински съвет – гр. Ботевград за определяне на начални тръжни месечни наемни цени,

 

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години, на части от недвижими имоти –  публична общинска собственост, представляващи:

1. Място №5 за поставяне на рекламно-информационен елемент – билборд на територията на гр. Ботевград, по схема одобрена от главния архитект на общината, при начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

- При поставяне на стандартен билборд – 500.00 (петстотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема;

- При поставяне на отворен под ъгъл билборд (лястовица), тристранен билборд – 600.00 (шестстотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

Наддаването започва от съответната начална тръжна цена за посочения вид съоръжение, като за спечелил търга се обявява предложилият по-висока цена.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 2000.00 (две хиляди) лева, по сметка на Община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.   

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

2. Място №30 за поставяне на рекламно-информационен елемент – билборд на територията на гр. Ботевград, по схема одобрена от главния архитект на общината, при начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

- При поставяне на стандартен билборд – 500.00 (петстотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема;

- При поставяне на отворен под ъгъл билборд (лястовица), тристранен билборд – 600.00 (шестстотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

Наддаването започва от съответната начална тръжна цена за посочения вид съоръжение, като за спечелил търга се обявява предложилият по-висока цена.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 2000.00 (две хиляди) лева, по сметка на Община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.   

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на мястото – предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи: 

      - документ за внесен депозит;

        - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

В заявлението и предложението за наемна цена кандидатите следва да посочат типа на рекламно-информационния елемент (стандартен билборд или отворен под ъгъл билборд – лястовица, тристранен билборд), за който кандидатстват.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 /на втория етаж/ в сградата на Общинската администрация.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 10.08.2022 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев” /първи етаж/ на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13.

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се проведат на   17.08.2022 г.  от 11.00 часа, на същото място при същите условия. 

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад