Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на рекламни площи – общинска собственост.

06 Март 2023

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 3 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г. на Общински съвет – Ботевград и във връзка с Решение №183/30.09.2021 г. и Решение №194/29.09.2022 г. на Общински съвет – Ботевград за определяне на начални тръжни месечни наемни цени:

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 (една) година, на следните рекламни площи – общинска собственост:

            1. Стандартен билборд, разположен в поземлен имот с идентификатор 05815.303.171 по КК и КР на гр. Ботевград (прилежаща зелена площ на бул. „Цар Освободител“, срещу „Техномаркет“). Билбордът се предоставя едностранно при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева. Сделката е облагаема.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 300.00 (триста) лева по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търгът е за отдаване под наем.

          2. Стандартен билборд, разположен в поземлен имот с идентификатор 05815.303.175 (прилежаща зелена площ на бул. „Цар Освободител“, пред бензиностанция „Петрол“). Билбордът се предоставя двустранно, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 500.00 (петстотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 600.00 (шестстотин) лева по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търгът е за отдаване под наем.

3. Билборд с размери 3.00м/4.00м., на височина h=2.50м., разположен в прилежащия терен на тревната площ на път Ботевград – с. Трудовец между о.т.983а – о.т.983 в ПИ с идентификатор 05815.303.171 по КК и КР на гр. Ботевград, с начин на трайно ползване – „за второстепенна улица“, представляващ имот – публична общинска собственост. Билбордът се предоставя двустранно, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 500.00 (петстотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 600.00 (шестстотин) лева по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търгът е за отдаване под наем.

            Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване (по образец) се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

         Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

           -   Документ за внесен депозит;

         - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга. 

         Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

          Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 22.03.2023 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев”, партерен етаж на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13.

          При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се проведат на 29.03.2023 г. от 11.00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад