Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от имот – частна общинска собственост

19 Юли 2019

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и  чл. 20 и 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение №302/ 20.12.2018 г., актуализирана и допълнена с Решение №123/ 15.05.2019 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №185/ 27.06.2019 г. на Общински съвет Ботевград за определяне начални тръжни месечни наемни цени: 


ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години,  на части от недвижими имот –  общинска собственост за разполагане на преместваеми търговски обекти (без заведения за хранене и развлечения и без консумация на място в търговския обект на храни и напитки):

1. Терен №1 с площ от 15 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект в ПИ с идентификатор 05815.302.15 (пред жилищен блок №13), УПИ І в кв. 2а по регулационния план на гр. Ботевград по схема, одобрена от главния архитект на община Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45.00 (четиридесет и пет) лева.

2. Терен №2 с площ от 12 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект в ПИ с идентификатор 05815.302.18 в (зад жилищен блок №14), УПИ І в кв. 2а по регулационния план на гр. Ботевград по схема, одобрена от главния архитект на община Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30.00 (тридесет) лева.

3. Терен №3 с площ от 12 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект в ПИ с идентификатор 05815.302.18 в (зад жилищен блок №14), УПИ І в кв. 2а по регулационния план на гр. Ботевград по схема, одобрена от главния архитект на община Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30.00 (тридесет) лева.

4. Терен №4 с площ от 12 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект в ПИ с идентификатор 05815.302.18 в (зад жилищен блок №14), УПИ І в кв. 2а по регулационния план на гр. Ботевград по схема, одобрена от главния архитект на община Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30.00 (тридесет) лева.

Кандидатите за участие в публичните търгове с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 50.00 (петдесет) лева за всеки един от терените за който кандидатстват по сметка на Община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.         

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.
Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
   - документ за внесен депозит;
   - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 02.08.2019 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на първи етаж на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   09.08.2019г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

Назад