Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от имоти – общинска собственост

02 Февруари 2022г.

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2 и ал. 7 от Закона за  общинска собственост и  чл. 14, ал. 2, чл. 20 и чл. 79 от НРПРУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/ 22.12.2021 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №15/ 30.01.2020 г. на Общински съвет Ботевград за определяне начални тръжни месечни наемни цени:  

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години,  на терени с площ от 4.00 кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти –павилиони за продажба и разпространение на вестници, списания и печатни произведения, както следва:

   1. Терен на бул. „Цар Освободител”, кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград, поземлен имот с идентификатор 05815.304.1589 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена 64.00 (шестдесет и четири) лева;

   2. Терен в градинката срещу сградата на МБАЛ, УПИ І, кв. 226 по регулационния план на гр. Ботевград, поземлен имот с идентификатор 05815.304.103 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена 64.00 (шестдесет и четири) лева;

   3. Терен на пл. „Незнаен войн”, на ъгъла на ул. „Акад. Ст. Романски” и ул. „Севаст Огнян”, поземлен имот с идентификатор 05815.301.324 по КК и КР на гр. Ботевград при начална тръжна месечна наемна цена 64.00 (шестдесет и четири) лева;

   4. Терен на ъгъла на бул. „България” и ул. „Акад. Ст. Романски”, срещу кино „Форум”, поземлен имот с идентификатор 05815.305.1068 по КК и КР на гр. Ботевград при начална тръжна месечна наемна цена 64.00 (шестдесет и четири) лева;

   5. Терен на ъгъла на бул. „Цар Освободител” и ул. „Александър Стамболииски”, поземлен имот с идентификатор 05815.304.38 по КК и КР на гр. Ботевград при начална тръжна месечна наемна цена 64.00 (шестдесет и четири) лева.

         Кандидатите за участие в публичните търгове с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 100.00 (сто) лева за всеки един от терените, за който кандидатстват по сметка на Община Ботевград в  „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.         

          Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПРУОИ само по банков път. 

           Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

          Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

   - документ за внесен депозит;

         - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

           Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

          Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

 

           Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 16.02.2022 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на първи етаж на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   23.02.2022 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

           За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

 

Назад