Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от недвижими имоти – публична общинска собственост

19 Юни 2020

Община Ботевград на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 14, ал. 7  от Закона за  общинска собственост, чл. 14, ал. 2, ал. 3 и чл. 79 от НРПУОИ, Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №77/ 13.04.2020 г., изменено и допълнено с Решение №122/ 28.05.2020 г. на Общински съвет Ботевград: 

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 6 (шест) години,  на части от недвижими имоти –  публична общинска собственост за разполагане на преместваеми търговски обекти, представляващи:

1. Терен №1 с размери 3.80 м. на 3.80 м., с площ от 14.44 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект по ул. „Стара планина”, прилежаща на кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.1546 по КК и КР на гр. Ботевград), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 174.00 (сто седемдесет и четири) лева. Сделката е освободена от ДДС.

2. Терен №2 с размери 3.80 м. на 3.80 м., с площ от 14.44 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект с предмет на дейност „търговия с канцеларски материали“ по ул. „Стара планина”, прилежаща на кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.1546 по КК и КР на гр. Ботевград), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 174.00 (сто седемдесет и четири) лева. Сделката е освободена от ДДС.

3. Терен №3 с размери 3.80 м. на 3.80 м., с площ от 14.44 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект по ул. „Стара планина”, прилежаща на кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.1546 по КК и КР на гр. Ботевград), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 174.00 (сто седемдесет и четири) лева. Сделката е освободена от ДДС.

4. Терен №4 с размери 3.80 м. на 3.80 м., с площ от 14.44 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект по ул. „Стара планина”, прилежаща на кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.1546 по КК и КР на гр. Ботевград), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 174.00 (сто седемдесет и четири) лева. Сделката е освободена от ДДС.

5. Терен №5 с размери 3.80 м. на 3.80 м., с площ от 14.44 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект по ул. „Стара планина”, прилежаща на кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.1546 по КК и КР на гр. Ботевград), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 174.00 (сто седемдесет и четири) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичните търгове с тайно наддаване по т. 1 – 5 внасят  депозит за участие в размер на 200.00 (двеста) лева за всеки един от терените, за който кандидатстват по сметка на Община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозитите за участие в търговете става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

6. Терен с размери 3.60 м. на 7.20 м., с площ от 25.92 кв.м., за разполагане на на преместваем търговски обект в УПИ ІV – за училище в кв. 63 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.6 по КК и КР на гр. Ботевград), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 311.00 (триста и единадесет) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване по т. 6 внасят  депозит за участие в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева по сметка на Община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 
-  документ за внесен депозит;
- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 08.07.2020 г. от 14.00 часа в  зала „Христо Ботев” на партерен етаж на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   15.07.2020г.    от 14,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

Назад